Riddaretemplet Wästmannias historik.

Templets tillkomst.
Vid tiden för första världskriget fanns sju tempelriddare i Västerås, fyra i Sala och en i Köping.
Intresset för ideell verksamhet i föreningsform var stort vid denna tid.
Stor Mästarens Oskar Eklund initiativ skedde medlemsvärvning och den 8 april 1917 skedde instiftandet av ett Invignings Tempel. Starten skedde med 30 medlemmar. Vårt tempel fick en god början.
Brandchefen Aron Danielsson blev Templets förste Mästare.
Templet tillväxte mycket snabbt och hade redan vid årets utgång 69 medlemmar.
Vår Orden seglade i medvind. Det var god tillgång på kandidater.

Egen lokal på Kyrkbacken.
År 1919 upphöjdes templet till Väpnare Tempel och året därpå bildades i Sala Templets första Utpost.

Första tiden hyrde Templet en mindre lokal i Godtemplarhuset på Västgötegatan 5.
Genom förvärv av fastigheten Blåsbogatan 3 på Kyrkbacken för 83.000 kronor fick bröderna en egen lokal, som dock krävde omfattande och dyrbara ombyggnadsarbeten.
I början av år 1921 kunde lokalen invigas och vid samma tillfälle upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

De första 10 åren.
Samma år bildades Utpost i Köping och två år senare, 1923, skedde instiftandet av ett dottertemplet i Eskilstuna.
Så följde några år av intensivt arbete och stora ekonomiska åtaganden för bröderna.
Ett gott resultat av det arbetet kunde redovisas vid 10-årsjubileet år 1927, som hedrades med medverkan av dåvarande statsministern broder Carl Ekman och Stor Mästaren broder Oskar Eklund.

Mästaren broder Aron Danielsson avgick året därpå. Hans framsynta ledning under de första åren var av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. När han avled 1930 lät RT Wästmannia resa en minnesvård på hans grav på Hovdestalunds kyrkogård och Templet bekostar än i dag gravens skötsel.

Templets Mästare.
Vårt Tempel har genom åren arbetat stabilt och framgångsrikt med betydande insatser av många trofasta bröder under ledning av hängivna ledaregestalter. Broder Aron Danielsson var Mästare under 11 år.
Han efterträddes av broder Rickard Landstätt, som innehade posten i 13 år.
Därefter kom broder Josef Ryman i tre år, broder Sam Erstadius i två år och broder Sven Svensson i fem år.

25 årsjubileet och 30-årsjubileet.
Annandag Påsk 1942 firade Templet 25-årsjubileum med stor tillslutning av bröder med damer.
170 deltagare noterades.

Rekryteringen under 40-talet var god. Under en femårsperiod inlänkades 86 nya medlemmar.
Vid 30-årsjubileet 1947 var medlemsantalet 232, men när Utposten i Sala år 1950 upphöjdes till Templet Silvermalmen överflyttades 53 bröder, vilket inte minst ekonomiskt blev kännbart för vårt Tempel.

Ny lokal, 40- och 50-årsjubileum.
År 1947 såldes fastigheten Riddargården och Templet blev hyresgäst i sin tidigare ägda lokal, som fick delas med andra föreningar.
Vid denna tidpunkt blev det också mästarbyte. Broder Einar Keiser lämnade efter kort tid sitt ämbete och efterträddes av broder Gunnar Jansson, som innehade mästarposten i 13 år.
En kommitté och enskilda bröder arbetade för att åstadkomma ett bättre lokalalternativ.
I mitten av 1950-talet fick Templet möjlighet att för sin verksamhet förhyra vindsvåningen i Frälsningsarméns nybyggnad i centrala Västerås. Utrymmet var tillräckligt för såväl möteslokaler som sällskapsrum.
Templet fick svara för planering och inredning. En TR-broder, byggnadsingenjören Olle Nettz, upprättade ritningar till Tempelsalen och efter 35 års verksamhet i Riddargården kunde de nya lokalerna invigas i september 1956.
Invigningen förrättades av Stor Mästaren Gottfrid Lidin och broder Gustaf Gullman hade tonsatt en kantat till text av Templets dåvarande sekreterare broder Sigfrid Sköld.
Cirka 200 bröder deltog.

Några månader senare firade Templet sin 40-årsdag med högtidsmöte och bankett.
Högtidstalare var Supreme Grand Master broder Thorleif Hanssen.

Den närmaste tioårsperioden blev för Templet ekonomiskt påfrestande.
Till 50-årsjubileet kunde dock en renovering av Tempellokalerna genomföras och ny inredning anskaffades.
50-årsjubileet blev en av Templets största festarrangemang genom tiderna.
Vid IG-mötet var Tempelsalen mycket välfylld och banketten i Stadshotellets festvåning samlade 306 deltagare.

Högsta medlemsantalet 1983.
Efter detta minnesrika jubileum följde en ganska framgångsrik tid.
Under åren 1975 – 1985 recipierade 92 nya medlemmar, dvs. i genomsnitt närmare 9 per år.
1983 fanns 252 medlemmar – det högsta antalet hittills.

Därmed är vi framme vid den tid som många kommer ihåg.
Mästaren broder Gunnar Jansson efterträddes 1965 av broder Jarl Jernunger med en ämbetstid av 8 år.
Broder Sigfrid Sköld var Mästare från 1973 till mars 1979, då han hastigt avled på väg till en TR-sammankomst.
Vice Mästaren broder Helge Falenäs tog vid och var sedan Mästare i nära 16 år, den hittills längsta perioden inom vårt Tempel.

60-årsjubileum.
Vårt 60-årsjubileum 1977 under ledning av dåvarande Mästaren Sigfrid Sköld blev också en minnesrik högtid.
Högste Stor Under Mästaren Åke Johansson representerade Ordensledningen och högtidstalade vid banketten i Folkets Hus A-sal. I det av deltagarna uppskattade programmet ingick sång av templets egen jubileumskår.

Generalkonvent i Västerås.
Det Högsta Templet uppdrog åt RT Wästmannia att vara värdtempel för General Konventet 1980.
Uppgiften var hedrande, men mycket tuff och sannolikt Templets i särklass mest krävande arrangemang.
Generalkonvents-kommitténs ordförande broder Helge Falenäs fick spela ut hela sitt organisatoriska kunnande med god hjälp av många bröder.
Med samlade kraftansträngningar kunde General Konventet genomföras med närmare 1600 deltagare – ett av de största genom tiderna och organisationen fungerade enligt samstämmiga bedömare utmärkt.

Den 14 februari 1987 instiftades Utposten Enköping-Håbo. Det blev en stor dag för vårt Tempel.
Tack vare skicklig ledning och stort engagemang och ansvar har den nya utposten utvecklats bra.

70-årsjubileum.
Den 4 april 1987 firades 70-årsjubileum,där jubileumsmåltiden var, då liksom nu. förlagd till Ansgarskyrkans sällskapsvåning. Högste Stor Ceremoni Mästaren broder Carl-Axel Johansson högtidstalade.

Våra jubileer har varit vägmärken som stimulerat till fortsatt arbete för Ordens höga ideal.
Vid 75-årsjubileet, högtidstalade på nytt broder Carl-Axel Johansson, nu i egenskap av Högste Stor Mästare.
Banketten hölls i Stadshotellets festvåning. Gratulanterna var många och nämnas kan att TR-damerna denna gång överlämnade en rekordstor gåva – 20 000 kr! Många minns också kylan i bankettsalen!

90-årsjubileumet.
Tillställningen inleddes med kransnedläggning på förste Mästarens grav.
I programmet vid högtidssammankomsten i Tempelsalen ingick ett miljöutpostmöte.
HSM Eric Lundqvist högtidstalade och jubileumskören sjöng.
Festligheterna fortsatte under god stämning i Ansgarskyrkans festsal.

100-årsfirsande
Templet börjar sitt andra sekel 18 april 2017. Efter kransnedläggning vid den förste Mästarens grav samlades en stor mängd egna och gästande bröder till IG-möte med reception. Mötet leddes av SM Mats Valli. Vid den efterföljande jubileumsmiddagen varvades gratulationer och lyckönskningar med solosång (Daniel Viklund) och körsång (IOGT-kören).

Fler händelser.
Det finns självfallet mycket mer att nämna i en återblick av det här slaget.
För många väcker säkert några rubriker ur det förflutna minnen.
Minns resor till Österrike, England, Sicilien, Ålesund, Kiruna och Funäsdalen!

Årliga utflyktsresor i buss och bil, soaréer, höstfester, adventssamkväm, julfester, öppet hus, Kyndelsmässofirande, kyrkbesök tränger också fram som vackra och glada minnen.
Under senare år har också regelbundet anordnats trivselträffar, till vilka ett flertal kända personer inbjudits bl a Lars Orup, Bertil Perrolf, Åke Strömmer, Peter Paul Heineman, Sten Andersson och Anders Gernandt.
Det kan påpekas att denna typ av arrangemang först startade vid Utposten i Enköping av broder Lennart Morberg, men när han tillträdde som Mästare tog han med sig ”kändisträffarna” till Västerås.

Sedan år 2009  var Sven-Erik Lilja Mästare. Han efterträddes 2018 av Sen-Bertil Jakobson.

Vår hyresvärd tvingar oss att genom krav på kraftig hyrsehöjning flytta från Hantverkargatan.
Efter omfattande försök att hitta andra lokaler går flyttlasset till frimurarnas ordenshus på Regattagatan 22 hösten 2011 med lokalinvigning den 14 september.

Efter två år flyttar verksamheten ännu en gång, nu till ett nytt ordenshus på Termometergatan 2, som delas av Frimurarordens, Bifrostordens och Tempelriddarnas lokalavdelningar i Västerås. I huset, ursprungligen en livsmedelsbutik, har skapats ändamålsenliga och trivsamma lokaler. Invigningen ägde rum den 2 oktober 2013.

Medlemsbladet och Tempelriddaren.
Ett periodiskt medlemsblad – ett kontaktorgan mellan Mästare Rådet och Templets bröder –utges sedan 1977 och är mycket uppskattat av bröderna. Ansvaret för den har vilat på förre Mästaren broder Helge Falenäs, därefter sedan 2004 på sekreteraren och mästaren.
Redaktionen för TR-bladet, nuvarande Tempelriddaren, var i 14 år – mellan 1980 och 1994 verksam i Västerås. Våra medlemsbröder med redaktionsansvar för den publikationen var bröderna Jarl Jernunger, Nils Jernemyr och Yngve Lindgren.

Trohet, tacksamhet och vördnad.
Under mer än 90 års oavbruten verksamhet har de flesta bröder – var och en efter egen förmåga och egna möjligheter medverkat till en god utveckling av RT Wästmannia.
Troheten och hängivenheten till Ordens ideal har för många varit en ledstjärna.

Många har följt bröders stoft till graven. Minnesord, avskedstagande och blommor har ingått i hedersbevisningen. Liv har slocknat, gärningar har upphört, men minnet av trofasta bröders insatser och vänskap lever kvar. Med vördnad och tacksamhet går våra tankar till alla dem som fyllde sina plikter så länge krafterna stod bi. De var trogna intill livets slut.

En snabb tillbakablick visar att Templet under de gångna åren upplevt både med- och motgångar.
Om nedgången i numerärt avseende skett genom nya tempelbildningar eller genom att den naturliga avgången varit särskilt stor, så har dock alltid en betydande återhämtning inträtt.
Återhämtning sker inte av sig själv. Det är alltid kvarvarande bröders varma kärlek till Templet som skapar initiativ- och handlingskraft för att föra templets verksamhet vidare.
Sådana insatser ledde till att RT Wästmannia under några perioder kunde räknas till ett av de ledande Templen i Sverige. I dag hävdar RT Wästmannia sin ställning ganska väl. Visserligen har Templet nödgats redovisa medlemsminskningar de senaste åren, men en viss medlemstillströmning har ändå skett under senare år tack vare ett förnämligt arbete framför allt av verkliga eldsjälar vid Enköpingsutposten. Den i stort sett goda besöksfrekvensen vid Templets möten vittnar om intresse för verksamheten och att offervilja alltjämt finns.

Framtidstro.
Vi har blickat tillbaka på våra föregångares insatser och gärningar.
I den goda viljans tecken har Templets Mästare, Mästare Råd och Templets bröder arbetat med stort ansvar.
Vi går nu vidare in i framtiden. Den enskilde brodern kan inte själv forma framtiden, men tillsammans är vi starka nog att klara uppgiften. ”Enade vi stå – söndrade vi falla”, lyder en gammal sentens.
Den goda viljan är avgörande för vad vi kan åstadkomma.
Låt oss därför frimodigt möta framtiden i den goda viljans tecken!

Ytterligare fler händelser.
Vid årsskiftet 2014-15 upphörde verksamheten i RT S:t Eskil i Eskilstuna och ett antal bröder flyttades tillbaka till modertemplet i Västerås.
Från och med 1 januari 2016 är verksamheten vid utposterna i såväl Köping och Enköping nedlagd.
En ny utpost inom Templet instiftas den17 januari 2017.

Riddaretemplet Wästmannias historik.

Templets tillkomst.
Vid tiden för första världskriget fanns sju tempelriddare i Västerås, fyra i Sala och en i Köping.
Intresset för ideell verksamhet i föreningsform var stort vid denna tid.
Stor Mästarens Oskar Eklund initiativ skedde medlemsvärvning och den 8 april 1917 skedde instiftandet av ett Invignings Tempel. Starten skedde med 30 medlemmar. Vårt tempel fick en god början.
Brandchefen Aron Danielsson blev Templets förste Mästare.
Templet tillväxte mycket snabbt och hade redan vid årets utgång 69 medlemmar.
Vår Orden seglade i medvind. Det var god tillgång på kandidater.

Egen lokal på Kyrkbacken.
År 1919 upphöjdes templet till Väpnare Tempel och året därpå bildades i Sala Templets första Utpost.

Första tiden hyrde Templet en mindre lokal i Godtemplarhuset på Västgötegatan 5.
Genom förvärv av fastigheten Blåsbogatan 3 på Kyrkbacken för 83.000 kronor fick bröderna en egen lokal, som dock krävde omfattande och dyrbara ombyggnadsarbeten.
I början av år 1921 kunde lokalen invigas och vid samma tillfälle upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

De första 10 åren.
Samma år bildades Utpost i Köping och två år senare, 1923, skedde instiftandet av ett dottertemplet i Eskilstuna.
Så följde några år av intensivt arbete och stora ekonomiska åtaganden för bröderna.
Ett gott resultat av det arbetet kunde redovisas vid 10-årsjubileet år 1927, som hedrades med medverkan av dåvarande statsministern broder Carl Ekman och Stor Mästaren broder Oskar Eklund.

Mästaren broder Aron Danielsson avgick året därpå. Hans framsynta ledning under de första åren var av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. När han avled 1930 lät RT Wästmannia resa en minnesvård på hans grav på Hovdestalunds kyrkogård och Templet bekostar än i dag gravens skötsel.

Templets Mästare.
Vårt Tempel har genom åren arbetat stabilt och framgångsrikt med betydande insatser av många trofasta bröder under ledning av hängivna ledaregestalter. Broder Aron Danielsson var Mästare under 11 år.
Han efterträddes av broder Rickard Landstätt, som innehade posten i 13 år.
Därefter kom broder Josef Ryman i tre år, broder Sam Erstadius i två år och broder Sven Svensson i fem år.

25 årsjubileet och 30-årsjubileet.
Annandag Påsk 1942 firade Templet 25-årsjubileum med stor tillslutning av bröder med damer.
170 deltagare noterades.

Rekryteringen under 40-talet var god. Under en femårsperiod inlänkades 86 nya medlemmar.
Vid 30-årsjubileet 1947 var medlemsantalet 232, men när Utposten i Sala år 1950 upphöjdes till Templet Silvermalmen överflyttades 53 bröder, vilket inte minst ekonomiskt blev kännbart för vårt Tempel.

Ny lokal, 40- och 50-årsjubileum.
År 1947 såldes fastigheten Riddargården och Templet blev hyresgäst i sin tidigare ägda lokal, som fick delas med andra föreningar.
Vid denna tidpunkt blev det också mästarbyte. Broder Einar Keiser lämnade efter kort tid sitt ämbete och efterträddes av broder Gunnar Jansson, som innehade mästarposten i 13 år.
En kommitté och enskilda bröder arbetade för att åstadkomma ett bättre lokalalternativ.
I mitten av 1950-talet fick Templet möjlighet att för sin verksamhet förhyra vindsvåningen i Frälsningsarméns nybyggnad i centrala Västerås. Utrymmet var tillräckligt för såväl möteslokaler som sällskapsrum.
Templet fick svara för planering och inredning. En TR-broder, byggnadsingenjören Olle Nettz, upprättade ritningar till Tempelsalen och efter 35 års verksamhet i Riddargården kunde de nya lokalerna invigas i september 1956.
Invigningen förrättades av Stor Mästaren Gottfrid Lidin och broder Gustaf Gullman hade tonsatt en kantat till text av Templets dåvarande sekreterare broder Sigfrid Sköld.
Cirka 200 bröder deltog.

Några månader senare firade Templet sin 40-årsdag med högtidsmöte och bankett.
Högtidstalare var Supreme Grand Master broder Thorleif Hanssen.

Den närmaste tioårsperioden blev för Templet ekonomiskt påfrestande.
Till 50-årsjubileet kunde dock en renovering av Tempellokalerna genomföras och ny inredning anskaffades.
50-årsjubileet blev en av Templets största festarrangemang genom tiderna.
Vid IG-mötet var Tempelsalen mycket välfylld och banketten i Stadshotellets festvåning samlade 306 deltagare.

Högsta medlemsantalet 1983.
Efter detta minnesrika jubileum följde en ganska framgångsrik tid.
Under åren 1975 – 1985 recipierade 92 nya medlemmar, dvs. i genomsnitt närmare 9 per år.
1983 fanns 252 medlemmar – det högsta antalet hittills.

Därmed är vi framme vid den tid som många kommer ihåg.
Mästaren broder Gunnar Jansson efterträddes 1965 av broder Jarl Jernunger med en ämbetstid av 8 år.
Broder Sigfrid Sköld var Mästare från 1973 till mars 1979, då han hastigt avled på väg till en TR-sammankomst.
Vice Mästaren broder Helge Falenäs tog vid och var sedan Mästare i nära 16 år, den hittills längsta perioden inom vårt Tempel.

60-årsjubileum.
Vårt 60-årsjubileum 1977 under ledning av dåvarande Mästaren Sigfrid Sköld blev också en minnesrik högtid.
Högste Stor Under Mästaren Åke Johansson representerade Ordensledningen och högtidstalade vid banketten i Folkets Hus A-sal. I det av deltagarna uppskattade programmet ingick sång av templets egen jubileumskår.

Generalkonvent i Västerås.
Det Högsta Templet uppdrog åt RT Wästmannia att vara värdtempel för General Konventet 1980.
Uppgiften var hedrande, men mycket tuff och sannolikt Templets i särklass mest krävande arrangemang.
Generalkonvents-kommitténs ordförande broder Helge Falenäs fick spela ut hela sitt organisatoriska kunnande med god hjälp av många bröder.
Med samlade kraftansträngningar kunde General Konventet genomföras med närmare 1600 deltagare – ett av de största genom tiderna och organisationen fungerade enligt samstämmiga bedömare utmärkt.

Den 14 februari 1987 instiftades Utposten Enköping-Håbo. Det blev en stor dag för vårt Tempel.
Tack vare skicklig ledning och stort engagemang och ansvar har den nya utposten utvecklats bra.

70-årsjubileum.
Den 4 april 1987 firades 70-årsjubileum,där jubileumsmåltiden var, då liksom nu. förlagd till Ansgarskyrkans sällskapsvåning. Högste Stor Ceremoni Mästaren broder Carl-Axel Johansson högtidstalade.

Våra jubileer har varit vägmärken som stimulerat till fortsatt arbete för Ordens höga ideal.
Vid 75-årsjubileet, högtidstalade på nytt broder Carl-Axel Johansson, nu i egenskap av Högste Stor Mästare.
Banketten hölls i Stadshotellets festvåning. Gratulanterna var många och nämnas kan att TR-damerna denna gång överlämnade en rekordstor gåva – 20 000 kr! Många minns också kylan i bankettsalen!

90-årsjubileumet.
Tillställningen inleddes med kransnedläggning på förste Mästarens grav.
I programmet vid högtidssammankomsten i Tempelsalen ingick ett miljöutpostmöte.
HSM Eric Lundqvist högtidstalade och jubileumskören sjöng.
Festligheterna fortsatte under god stämning i Ansgarskyrkans festsal.

Fler händelser.
Det finns självfallet mycket mer att nämna i en återblick av det här slaget.
För många väcker säkert några rubriker ur det förflutna minnen.
Minns resor till Österrike, England, Sicilien, Ålesund, Kiruna och Funäsdalen!

Årliga utflyktsresor i buss och bil, soaréer, höstfester, adventssamkväm, julfester, öppet hus, Kyndelsmässofirande, kyrkbesök tränger också fram som vackra och glada minnen.
Under senare år har också regelbundet anordnats trivselträffar, till vilka ett flertal kända personer inbjudits bl a Lars Orup, Bertil Perrolf, Åke Strömmer, Peter Paul Heineman, Sten Andersson och Anders Gernandt.
Det kan påpekas att denna typ av arrangemang först startade vid Utposten i Enköping av broder Lennart Morberg, men när han tillträdde som Mästare tog han med sig ”kändisträffarna” till Västerås.

Sedan år 2009 är Sven-Erik Lilja Mästare.
Vår hyresvärd tvingar oss att genom krav på kraftig hyrsehöjning flytta från Hantverkargatan.
Efter omfattande försök att hitta andra lokaler går flyttlasset till frimurarnas ordenshus på Regattagatan 22 hösten 2011 med lokalinvigning den 14 september.

Efter två år flyttar verksamheten ännu en gång, nu till ett nytt ordenshus på Termometergatan 2, som delas av Frimurarordens, Bifrostordens och Tempelriddarnas lokalavdelningar i Västerås. I huset, ursprungligen en livsmedelsbutik, har skapats ändamålsenliga och trivsamma lokaler. Invigningen ägde rum den 2 oktober 2013.

Medlemsbladet och Tempelriddaren.
Ett periodiskt medlemsblad – ett kontaktorgan mellan Mästare Rådet och Templets bröder –utges sedan 1977 och är mycket uppskattat av bröderna. Ansvaret för den har vilat på förre Mästaren broder Helge Falenäs, därefter sedan 2004 på sekreteraren och mästaren.
Redaktionen för TR-bladet, nuvarande Tempelriddaren, var i 14 år – mellan 1980 och 1994 verksam i Västerås. Våra medlemsbröder med redaktionsansvar för den publikationen var bröderna Jarl Jernunger, Nils Jernemyr och Yngve Lindgren.

Trohet, tacksamhet och vördnad.
Under mer än 90 års oavbruten verksamhet har de flesta bröder – var och en efter egen förmåga och egna möjligheter medverkat till en god utveckling av RT Wästmannia.
Troheten och hängivenheten till Ordens ideal har för många varit en ledstjärna.

Många har följt bröders stoft till graven. Minnesord, avskedstagande och blommor har ingått i hedersbevisningen. Liv har slocknat, gärningar har upphört, men minnet av trofasta bröders insatser och vänskap lever kvar. Med vördnad och tacksamhet går våra tankar till alla dem som fyllde sina plikter så länge krafterna stod bi. De var trogna intill livets slut.

En snabb tillbakablick visar att Templet under de gångna åren upplevt både med- och motgångar.
Om nedgången i numerärt avseende skett genom nya tempelbildningar eller genom att den naturliga avgången varit särskilt stor, så har dock alltid en betydande återhämtning inträtt.
Återhämtning sker inte av sig själv. Det är alltid kvarvarande bröders varma kärlek till Templet som skapar initiativ- och handlingskraft för att föra templets verksamhet vidare.
Sådana insatser ledde till att RT Wästmannia under några perioder kunde räknas till ett av de ledande Templen i Sverige. I dag hävdar RT Wästmannia sin ställning ganska väl. Visserligen har Templet nödgats redovisa medlemsminskningar de senaste åren, men en viss medlemstillströmning har ändå skett under senare år tack vare ett förnämligt arbete framför allt av verkliga eldsjälar vid Enköpingsutposten. Den i stort sett goda besöksfrekvensen vid Templets möten vittnar om intresse för verksamheten och att offervilja alltjämt finns.

100-årsfirsande
Templet börjar sitt andra sekel 18 april 2017. Efter kransnedläggning vid den förste Mästarens grav samlades en stor mängd egna och gästande bröder till IG-möte med reception. Mötet leddes av SM Mats Valli. Vid den efterföljande jubileumsmiddagen varvades gratulationer och lyckönskningar med solosång (Daniel Viklund) och körsång (IOGT-kören).

Framtidstro.
Vi har blickat tillbaka på våra föregångares insatser och gärningar.
I den goda viljans tecken har Templets Mästare, Mästare Råd och Templets bröder arbetat med stort ansvar.
Vi går nu vidare in i framtiden. Den enskilde brodern kan inte själv forma framtiden, men tillsammans är vi starka nog att klara uppgiften. ”Enade vi stå – söndrade vi falla”, lyder en gammal sentens.
Den goda viljan är avgörande för vad vi kan åstadkomma.
Låt oss därför frimodigt möta framtiden i den goda viljans tecken!

Ytterligare fler händelser.
Vid årsskiftet 2014-15 upphörde verksamheten i RT S:t Eskil i Eskilstuna och ett antal bröder flyttades tillbaka till modertemplet i Västerås.
Från och med 1 januari 2016 är verksamheten vid utposterna i såväl Köping och Enköping nedlagd.
En ny utpost inom Templet instiftas den17 januari 2017.