Om Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens arbete är värdebaserat och bygger på värderingar som lyfter fram människovärdet. Ett värde som talar om  att varje människa är unik. Ett värde som innebär att vi ska möta varandra med respekt och värdighet. Ett värde att försvara och upprätthålla, idag och för framtiden.

I ett samhälle där människans värde kommit i skymundan är detta arbete viktigare än någonsin. Ett arbete där alla goda krafter behövs.

Tempel Riddare Orden är grundad i den kristna traditionen och dess värderingar.
På hörnstenarna sanning, kärlek, renhet och trohet är det arbete uppbyggt som utvecklar medlemmarnas karaktär som person och medmänniska.

Tempel Riddare Ordens särdrag är löftet om nykterhet.
Ett liv fritt från alkohol och andra droger är en dröm vi kan förverkliga tillsammans.

Att dela denna dröm med många andra ger en mycket vidare dimension.
En högtidlig ordensmässig form borgar dessutom för upplevelser utöver det vardagliga.

Riddare Templet Veritas Borås Tempelsal

Tempel Riddare Ordens verksamhet är uppbyggd på 12 genomtänkta grader.
Från allra första steg byggs visdom för livet, erfarenheter som aktiverar och fördjupar viljan att göra skillnad.

Vägen går genom ett gradsystem med innehållsrika ceremonier, där tidlösa symboler och legender bjuder på utmanande och oförglömliga upplevelser.
Därför är också graderna innehåll okända innan man fått graden.

I en tempelsal byggd för sitt ändamål skapar ord, musik och bild en atmosfär som talar såväl till intellekt som känsla.

Riddare Templet Jämteborg Ordenssal

Tempel Riddare Orden är en Orden med gamla anor för nutidens människor och är idag representerad i hela Norden.

The Temple of Honor and Temperance bildades i USA år 1845.
Nykterhet, gemenskap och personlig utveckling har sedan bildandet varit bärande delar i Ordens arbete. Ett arv och en tradition vi förvaltar med stolthet!

Orden infördes i Norden genom bildandet av Templet Alpha i Gränna år 1887.
År 1907 ändrades Ordens namn till Tempel Riddare Orden.

Ordens grundlag är själva basen och värdegrunden för Tempel Riddare Orden. Grundlagen är fastställd vid Tempel Riddare Ordens General Konvent i Sandefjord 2016 och gäller från den 1 augusti 2016. 

Grundlagen består av  följande fem paragrafer.

§ 1

1.1 Ordens syfte är att samla människor till arbete i det godas och sannas tjänst till gagn för

a. det samhälle som alla är en del av
b. familjen
c. egen utveckling

1.2 Orden arbetar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger.

§ 2

2.1 Orden bygger på kristen grund, men ställer inga särskilda krav på medlemmarnas religiösa eller politiska ståndpunkter.

2.2 Ordens grundläggande värden är Sanning, Kärlek, Renhet och Trohet.

§ 3

3.1 Den enskilda medlemmen skall, efter bästa förmåga

a. vara trogen mot Ordens syfte och värderingar.
b. visa uppriktigt broderskap inom Orden och i det dagliga livet.

3.2 Den enskilda medlemmen skall icke själv använda berusande medel.

§ 4

4.1 Medlemskapet i Orden är livslångt. Om det föreligger särskilda skäl kan medlemmen dock ansöka om att medlemskapet upphävs.

4.2 Om en medlem bryter mot de principer som slås fast i denna Grundlag, har Orden rätt att upphäva medlemskapet.

4.3 För en medlem som skiljs från sitt medlemskap gäller även i fortsättningen tystnadsplikt om Ordens rituella innehåll.

§ 5

5.1 Ordens Grundlag kan ändras med minst tre fjärdedels majoritet.

Tempel Riddare Ordens fyra hörnstenar

Sanning – så som den har uppenbarats i Bibeln, till vägledning för kunskap om rätt och fel, och därmed till stöd för vårt samvete.

En tempelriddare är försiktig med sina ord i tal och skrift.
Det han säger är sant och det han lovar är orubbligt.

Kärlek – till Gud, sitt land och sin nästa.

En tempelriddares kärlek till Den Evigt Store Mästaren, som livets skapare och beskyddare, bör mana honom att troget bygga sitt liv i ödmjuk respekt för livets helighet.

Kärleken till sitt land bör besjäla varje tempelriddare, så att han använder sina gåvor till gagn för det samhälle han lever i, tar hand om naturen och visar respekt för landets lagar.

En tempelriddare försöker alltid att leva i respekt för sin nästa, efter den gyllene visdomsregeln: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

Renhet – i tankar, ord och gärningar.

En tempelriddare strävar efter att rena och förädla sina tankar, begär och seder, och inrättar sitt liv efter detta.

Trohet – mot nästan, Orden och sig själv.

En tempelriddares trohet bygger på Guds kärlek till alla människor.
Han visar aktning och vänskap mot alla Ordensbröder och arbetar för främjande av Ordens ändamål, självständighet och framgång.