Södra Provinskapitlet

Södra Provinskapitlet omfattar stora delar av Götaland.

Adress: Nygatan 18, Alingsås

E-post: alingsas@tempelriddareorden.se

Templets möten

Tempel Riddare Orden Utposten Herrljunga

Mötesplats
Skölvene Bygdegård, Herrljunga

E-post
herrljunga@tempelriddareorden.se

Sändebud
Mats Heden
E-post mats.heden@tempelriddareorden.se

Kommande möten

Adress: Yxhammarsgatan 8-10, Borås

E-post: boras@tempelriddareorden.se

Templets möten

Templets Historia

RT Veritas på Yxhammarsgatan 8-10 i Borås.

Invigningen leddes av Ordens obestridlige främste ledargestalt och nydanare i Norden, Stor Mästaren Oskar Eklund. Han gav det nya Invignings Templet namnet Veritas (latin för sanning). Templet stiftades av 24 bröder varav fem redan var Tempel Riddare.
Templets lokal vid instiftandet och de första sex åren var den övre våningen (Rådhussalongen) i stadens gamla rådhus vid Stora Torgets västra kortsida. Invigningsdagens möte startade kl 13 på eftermiddagen och först efter sju timmar, klockan 20 på kvällen, avslutades mötet. Efteråt samlades man på Hotell du Nord, i Templets nuvarande fastighet, för gemensam supé. Sång, musik och tal växlades med en mängd välgångshälsningar och telegram från andra Tempel.

Ordensmötena hölls sedan första lördagen i varje månad och under 1905 invigdes ytterligare 14 medlemmar.

Redan efter sju månader, den 15 september, upphöjdes Invignings Templet till Väpnare Tempel, en märkesdag i Veritas historia. I årsskrifterna från de första tio åren kan man läsa om en flödande vilja att utveckla och utvidga brödraskaran i Borås med omnejd.
Tidigt startades en sångkör och ett musikkapell som sedemera växte till en hel orkester. Sång och musik har därmed från början spelat en stor roll i Veritas verksamhet.

När RT Veritas historia berättas kan inte Byggnadsföreningen Veritas, och de olika byggnader som verksamheten har bedrivits i, förbigås.

År 1907 bildades Byggnadsföreningen Veritas u.p.a. Ekonomin var inte lysande men med optimism och offervilja inköptes fastigheten Österlånggatan 1 (nuvarande Kårhuset, f.d. Folkets Hus). Man inredde vindsvåningen till ordenslokal efter ritningar av arkitekten broder Albin Lönnqvist. Totalkostnaden för fastighet och lokal var 55.000 kronor. Lokalinvigningen skedde den 11 februari 1911. Här residerade Veritas till år 1924.

Byggnadsföreningen Veritas inköpte 1923 fastigheten nr 1 och 2 i kvarteret Sleipner vid korsningen Allégatan – Lilla Brogatan. Kostnaden för inköp och ombyggnad uppgick till 240.000 kronor. Lokalinvigningen skedde den 11 oktober 1924 i samband med att VT Veritas upphöjdes till Riddare Tempel. Det var ett IG-möte och en brödramåltid samma kväll, samt följande dag ett möte i den femte graden, PRG, från klockan 10 på förmiddagen med ”lunchrast” klockan 13. Högtidsmöte med damer klockan 15 och efterföljande festmiddag på Stadshotellet.

Då stora förändringar i stadsplanen var förestående 1938, med betydande kostnader för att anpassa fastigheten i kvarteret Sleipner till den nya gatunivån, föreslogs en försäljning. Fastigheten hembjöds åt Borås Stad som köpte den för 335.000 kronor. Vid denna tidpunkt hade byggnadsföreningen redan inlett förhandlingar om inköp av fastigheten i kvarteret Bellona vid Yxhammarsgatan, med byggnaden Hotel du Nord, för det facila priset av 550.000 kronor. Den 1 april genomfördes köpet och planeringsarbetet för den omfattande ombyggnaden och renoveringen påbörjades. Bland annat byggdes hela bottenvåningen om för att erhålla sju moderna butikslokaler och flera våningsplan iordningställdes för hotellverksamhet, uthyrda till Hotell AB Stadt-du Nord. Den 21 september 1939, under inledningen av andra världskriget, igångsatte byggnadsfirman Johan Gustafsson & Söner, vars samtliga delägare var medlemmar i RT Veritas, arbetet. Med god planering och stort förutseende kunde materialförsörjningen säkerställas trots rådande krisläge med ransonering och kraftigt stigande priser. Tidsplanen för ombyggnaden var pressad för att kunna ta lokalerna i bruk och få in nödvändiga hyresintäkter. Samtidigt inkallades många av dem som arbetade i byggföretaget och den kalla vintern 1939-1940 gjorde tiden för ombyggnaden ännu kortare. Det är idag svårt för oss att förstå vilken storartad arbetsinsats och ekonomisk uppoffring som de dåtida bröderna gjorde för att säkerställa dagens fastighet med dess för ordensverksamheten förnämliga lokaler, och detta under de första svåra beredskapsåren i skuggan av det andra världskriget.

Lördagen den 19 oktober 1940 var en glädjens högtid när dåvarande Vice Stor Mästaren, broder John Almkvist, invigde de nya lokalerna i närvaro av 350 bröder, varefter IG-möte med reception och brödramåltid följde. Dagen efter invigningen genomfördes ett högtidsmöte med damer där Veritasbrodern, och senare Stor Mästaren, Gottfrid Lidin höll högtidstalet och musikdirektör William Lind spelade på den nybyggda orgeln. Festmiddag hölls på Stadshotellet där Veritas orkester underhöll under ledning av musikfanjunkaren broder Eric Lind.

Den ståtligaste högtiden i Veritas historia under 1900-talet var sannolikt Generalkonventet 1947.
400 bröder mötte upp, däribland representanter från Danmark och Norge. För Orden viktiga beslut fattades och bland annat genomfördes för första gången utnämningar i Ordens då nyinrättade tionde och högsta grad, HDG. För Veritas vidkommande är det av särskilt intresse, då Hedersgradens dekoration utformades av Veritasbrodern Anders Svänsson, efter en gammal teckning från Ordens barndom.
Fyra Veritasbröder utnämndes till Utvald Stor Komtur, USK.

År 1955 firade Veritas sitt femmtioårsjubileum med en två dagars högtidlighet där höjdpunkten var framförandet av en högtidskantat, skriven av broder Stig Sandqvist och tonsatt av broder William Lind. Ett stort antal bröder med damer deltog och högtidstalet hölls av dåvarande Högste Stor Mästaren, den legendariske Thorleif Hansen från Norge. Vid denna minnesrika högtid var två av Veritas stiftare närvarande. Dessa var bröderna Fridolf Svänsson och Per Albertsson. De erhöll 1956 den då nyinstiftade utmärkelsen Ordenspatriark, för femtioårigt medlemskap.

Templet ansvarar för Utposten i Sjuhärad

Mötesplats:
Yxhammarsgatan 8-10, 503 31 Borås.
För mötestider se fliken mötesschema.
Telefon: 033 – 41 12 85

 

Adress:Storgatan 3, Göteborg


E-post: goteborg@tempelriddareorden.se

Adress: Karl XI:s väg 33, Halmstad

E-post: halmstad@tempelriddareorden.se

Adress: Godtemplargården, Torggatan 5, Falkenberg

Sändebud: Jan Ewers, 0730-883015
Sekreterare: Sören Gustafsson, 0705-672775

E-post: falkenberg@tempelriddareorden.se

Mötesschema

 

Adress: Norra Strandgatan 46,  Jönköping

E-post: jonkoping@tempelriddareorden.se

Templets möten

Adress: Storgatan 57, Kalmar

E-post: kalmar@tempelriddareorden.se

Adress: Norra Smedjegatan 44, Karlskrona

E-post: karlskrona@tempelriddareorden.se

Mästare Rådet för Riddare Templet Hermes

Mästare Rådet i Riddare Templet Hermes i Karlskrona av Tempel Riddare Orden 2020
Stående från vänster: UM Viktor Conrad, CM Daniel Weiber, SKM Sören Persson
Sittande från vänster: FM Alf -Eric Andersson, VM Arne Johnsson, M Sten-Erik Weiber, KN Thomas Johansson

Templets möten

Templets Historia

RT Hermes historik

Hermes grundas som en utpost till S:t Johannes i Kalmar den 28 november 1920. I början bedrivs verksamheten i IOGT’s lokaler på Amiralitetsslätten men flyttar vidare till NTO’s lokaler på Drottninggatan.

Den 6 januari 1925 blir Hermes invigningstempel och den 30 mars 1930 är det dags för att bli väpnaretempel.

För att kunna bli upphöjt till riddaretempel behövs en egen lokal och beslut om inköp av nuvarande fastighet fattas den 12 juni 1937 samtidigt som Byggnadsföreningen Hermes bildas för förvaltande av lokalerna. Den 18-19 april 1938 upplyfts VT Hermes till RT Hermes i samband med att de nyrenoverade lokalerna invigs.

När man pratar om Tempel Riddare Ordens historia i Karlskrona känns det oundvikligt att omnämna RT Götas bröder som bedrev verksamhet i Karlskrona mellan 1899 och 1916 och senare bildade stommen till Hermes vid nystarten.


Templet har en Damklubb, vilka håller möten i vårt Tempel på tisdagar jämna veckor från klockan 15.30 och framåt med undantag för helger mm.
Varmt välkomna!

Byggnadsföreningen Hermes UPA

Affärsfastigheten på hörnet Ronnebygatan 31 och Norra Smedjegatan 4 är en spännande byggnad som uppfördes 1888-1889, det så kallade Hubendickska huset, Sheldon 5. (Se Bild)
Arkitekter var Löfgren och Paulson och de inspirerades både av barockens och av renässansens arkitekturstilar.

Taket är täckt med skiffer och plåt och krönt med ett dekorativt järngaller. Fasaderna artikuleras genom svagt framspringande, smala risaliter.
Takkuporna ovanför dessa har en rik dekor i barockstil.
På hörnet finns en tornlik utbyggnad krönt med en koppartäckt takkupol med lanternin.

På fasaden på mellanvåningen finns två inskriptioner med rikt utsmyckade omfattningar i renässansstil. Den ena lyder: ”Denna byggnad uppfördes 1888-1889 af Quiding” och den andra: ”C. Hubendick 18 8/6 00, W. Hubendick o Co 18 1/4 46”. Hubendick och Quiding var kända handelsmän och kulturpersoner i dåtida Karlskrona.

Under takfoten löper en fris i sgraffitoteknik gjord av teckningsläraren Jacob Silvén. Motiven syftar till den tidens koloniala strävanden, handel och hantverk, de sköna konsterna med mera. Här återges även nya tekniska landvinningar som ånglok och fotografering.

Fastigheten innehåller både butiker och lägenheter. Byggnaden restaurerades 1982 och blev samma år byggnadsminne. Ägare sedan 1937 är Tempelriddareorden i Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Efter en brand 1887, som drabbade kvarteren norr om Stortorget och Ronnebygatan särskilt hårt, skapades på några få år en ny civil paradgata. Den växande civila borgarklassen manifesterade här sin soliditet och sina ideal. Fasaderna är representativa, nyrenässans, nybarock och lite senare också sekelskiftets nationalromantik, alla rikt ornamenterade.

Text hämtad från Länsstyrelsen Blekinge Läns hemsida

Mer om vår historiska byggnad finns att läsa i boken ”K-märkt 2: fler unika Karlskronamiljöer” av författaren Lasse Larsson, Albinsson & Sjöberg Bokförlag, ISBN10; 9186560867 ISBN13; 9789186560867.

Renoveringsarbeten

Under fyra år har omfattande fasadarbeten utförts på fastigheten. Vi har renoverat fastighetens fasader mot Ronnebygatan och mot Norra Smedjegatan. Arbetet har skett i nära samarbete med och med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen genom bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därmed har fyra års omfattande fasadarbeten slutförts. I samråd med templet har fönster till tempelsalen friställts och gjorts öppningsbara. Luckor har tillverkats för att lokalen kan mörkläggas som tidigare. Vi framför ett tack till alla duktiga företag och hantverkare för gott samarbete och väl utfört arbete. Tack också till hyresgäster och besökare till fastigheten för de besvär som renoveringsarbetena inneburit.

Adress: Österlånggatan 9A-B, Kristianstad

E-post: kristianstad@tempelriddareorden.se

Templets möten

Historik
Riddaretemplet Excelsior instiftades den 8 december 1908, vilket också framgår av tempelmärket. (se bild).
Detta datum, en tisdag kl. 18, samlades ett trettio-tal personer med dåvarande Stor Mästaren (SM) Oscar Eklund, Stockholm, till ett instiftelsemöte.

Tjugoen medlemmar från den tidigare TR-klubben var från Hässleholm och Kristianstad och hade insänt ansökan om att instifta ett Tempel.
SM kunde nu meddela att ansökan om instiftandet av ett Invignings Tempel (IT) på orten hade bifallits av Sveriges Stor Tempel.
Det var de 21 medlemmarna som underskrivit ansökan, av dessa var tolv Bröder redan Tempel Riddare och tillhörde tidigare instiftade Tempel, RT Gregorius, Malmö, och RT Molay, Ängelholm liksom nio personer som också förklarat sig beredda att ingå i ett Tempel.

Sju TR-klubbsmedlemmar invigdes i Orden och Templet denna kväll och ytterligare sju inröstades för invigning vid kommande möten.
Val av Tempelråd företogs och förste Mästaren blev Sven J Olofsson.

SM Oscar Eklund höll ett tal och lyckönskade den nya Templet Excelsior.
Nye M Sven J Olofsson höll ett tacktal med ett tack för att SM personligen varit närvarande och instiftat Templet.
Därefter förklarades instiftelsemötet avslutat kl. 00.30.

TEMPLET I ARBETE.
I början hölls möten på tisdagar kl. 19.00, men senare förlades mötena till söndag e.m. kl. 14.00, så att Bröder bosatta utanför Kristianstad, kunde utnyttja tåget till och från mötena.

Redan år 1911, efter endast 3 års verksamhet, hade Templet Excelsior redan 70 medlemmar.
Den 14 augusti samma år utfärdades beslut och fullmakt att verka som Väpnare Tempel.
Den 15 mars 1920 upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

Under de gångna 104 åren fram till idag har 662 nya Bröder invigts i Templet.
Dagens medlemsantal är 60 medlemmar.
Vi har en medlem som i år, 2015, fyller 100 år och har varit medlem i 56 år, en aktningsvärd ålder för en man som fortfarande följer med tiden i sin dator.

MÄSTARE UNDER ÅREN.
Sven J Olofsson, 1908 – 1924
August Andersson, 1925 – 1933
Nils Bergman, 1934 – 1955
Knut Cronhammar, 1956 – 1966
Torsten Landin, 1967 – 1986
Sven-Åke Anderberg, 1987 – 2001
Ebbe Johnsson, 2002 – 2006 (avliden under ämbetsperioden)
Sven-Åke Anderberg, 2007 – 2010
Nils Forsberg, 2011-

Nuvarande Mästare Råd kan ses på första sidan under ”Mästare Råd”.

Möteslokal Föreningsgården Globen. Adress: Södra Sandgatan 4, Hässleholm

Kommande möten

SB: Uno Johnsson, Adress: Tvärskogsvägen 22, 282 34 Tyringe Tel: 0732 – 00 45 40 E-post: uno.johnsson@telia.com

UPS: Håkan Månsson Adress: Bankgatan 1, 280 10 Sösdala Tel: 0734 – 20 10 04 E-post: hakanmansson@telia.com

Adress: Kungsgatan 16A, Malmö

E-post: malmo@tempelriddareorden.se

Adress: Östra Järnvägsgatan 23, Mariestad

E-post: mariestad@tempelriddareorden.se

Templets möten

Adress: Odd Fellows Lokaler, Folkungagatan 1

E-post: skara@tempelriddareorden.se

Templets möten

Historik

Förberedande sammanträden hölls den 24/11 1920 för att bilda en Utpost och på så sätt få igång en Tempelriddareverksamhet i våra trakter.

Som ett kuriosum kan nämnas att Templet innehar två instiftelseakter som Utpost.
Den ena är utskriven den 12 november 1920 och den andra den 26 december samma år.

Den 26 februari 1921 bildades Utposten med RT Veritas i Borås som modertempel.
Under Utposttiden hölls sammanträden på olika konditorier i Skara och i styrelsemedlemmarnas hem.
Men så småningom fick Templet hyra lokaler av Odd Fellows och så har de gjort alltsedan dess.
Lokalerna har skiftat genom åren men hyresvärden har alltid varit densamma.

Den 5 oktober 1930 upphöjdes Utposten till ett Invigningstempel, och så här lyder början av den högtidliga instiftelseurkunden, som är undertecknad av Ordens dåvarande Stor Mästare Br Oskar Eklund.
”Stor Templet för Sverige, Danmark och Norge av Tempelriddareorden” låter genom sitt Mästare Råd förkunna, att den 5 oktober 1930 må i Skara inrättas ett Invigningstempel av nämnda Orden med namn Westgothia.”

Templet upphöjdes till Väpnartempel den 22 maj 1932, men det skulle dröja ytterligare 18 år innan vi fick Riddaretempelvärdighet.
Den 19 februari 1950 fick vi så vår Riddartempelvärdighet.

Templet har senare haft nöjet att stå fadder till Utposten i Skövde. Vi fick då överföra 21 bröder till den nya Utposten.
Vårt Templet var också först med att införa obligatorisk prenumeration på TR-bladet.

Under åren har vi haft många hängivna Ämbets- och Tjänstemän.
Nämnas bör Br Eobald W Carsten, som var Mästare i 11 år och Sekreterare i 28 år, Br Axel Larsson som var Skattmästare i 22 år, Br Arvid Otterberg var Kaplan under 21 år, Br Folke Ohlsson var Skattmästare i 18 år, Br Åke Johansson var Undermästare under lika lång tid, Br Erland Ulfwengren var Bokförare i 17 år och Br Ragnar Ulfwengren var Sekreterare under 18 år.
Vidare bör nämnas att Br Nils Öhrn var Mästare under 2 perioder i 6 respektive 3 år.

I många år var frack obligatorisk vid våra möten, men i början av år 1984, väcktes frågan om inte tiden var inne för en något ledigare klädsel.
Vid ett IG-möte de 25 augusti 1984 beslöts att klädsel från och med 1985 skall vara Enkel Högtidsdräkt.

På initiativ av Br Allan Edvinson bildades år 1984 en fond, kallad ”Tempelfonden”, med syfte att förstärka Templets ekonomi.
Bidragen är frivilliga och har varit generösa genom åren. Fonden får tas i bruk från och med år 2004.

Adress: Siriusordens Lokaler, Algatan 78, Trelleborg

E-post: trelleborg@tempelriddareorden.se

Templets möten

Adress: Kålgårdsbergsgatan 2, Uddevalla

E-post: uddevalla@tempelriddareorden.se

Adress: Odd Fellows lokaler, Sveagatan 17, Varberg

E-post: varberg@tempelriddareorden.se

Templets möten

Adress: Norra Varvsgatan 7, Västervik

E-post: vastervik@tempelriddareorden.se

Mästareråd 2020

Mästare: Karl-Erik Gustavsson
Vice mästare: Roy Carlsson
Undermästare: Åke Pettersson
Sekreterare: Mats Candestedt
Skattmästare: Bengt Klingstedt
Ceremonimästare: Rolf Karlsson
Kaplan: Bengt Mellström

Templets möten

Historik    
Till Västervik kom Tempel Riddare Orden redan år 1894, närmast inplanterad från Kalmar.
Västervikstemplet antog namnet Columbus och arbetade med god tillslutning ett tiotal år.
Templet fick emellertid inte den fasta förankring som behövs utan arbetet fick läggas ned.

I början på 1920-talet uppstod tanken om förnyad anslutning till Tempel Riddare Orden hos några bröder som vunnit inträde i RT S:t Johannes i Kalmar och RT Ansgarius i Norrköping.
Den 31 oktober 1925 instiftades en Utpost under RT S:t Johannes, som hjälpt till i förarbetet. Bröderna i Utposten sökte så snart som möjligt förverkliga önskningarna om ett eget Tempel i Västervik.

År 1926 förvärvades fastigheten Varvsgatan 7, där lämpliga ordenslokaler kunde inrymmas.
Arbetet med inredningen påbörjades vid nyårstiden 1927 och fortskred raskt, så att sedan Stor Mästare Rådet bifallit framställningen invigdes det nya Templet – S:ta Gertrud – den 22 maj 1927.

Det nya Templets namn S:ta Gertrud hämtades från medeltidens heliga Gertrud betraktad som de sjöfarandes och resandes speciella skyddshelgon. Sankta Gertrud hade redan en stark förankring i sjöstaden Västervik.

Den 25 maj 1930 upphöjdes Invigningstemplet till Väpnare Tempel.
Den 20 januari 1935 ägde upphöjelsehögtiden till Riddare Tempel rum.

Mästare i RT S:ta Gertrud:
1927 – 1961 bokhandlare Kurt Karlsson
1962 – 1963 målarmästare Gunnar Gustavsson
1964 – 1967 grosshandlare Gustaf Ericsson
1968 – 1998 speciallärare Bengt Lundgren
1999 – 2010 föreståndare Bertil Berglund
2011 – 2016 pastor Tormod Knutsen
2017 – pastor Karl-Erik Gustavsson

Adress: Norrgatan 17, Växjö

E-post: vaxjo@tempelriddareorden.se

Templets möten

Historik 
Tempel Riddare Orden har funnits i Växjö sedan 1927, då en utpost till RT S:t Johannes i Kalmar bildades.

1930-01-26 instiftades ett Invignings Tempel av Oskar Eklund och G A Svänsson.
1932-05-14 upphöjdes detta till Väpnare Tempel,
1946-11-24 blev det Riddare Tempel.

Riddare Templet S:t Sigfrid har hämtat sitt namn från Växjös skyddshelgon, S:t Sigfrid, som enligt legenden kristnade det dåvarande landskapet Värend under tidig medeltid, med bistånd av tre munkar som i folkmun kallades Unaman, Sunaman och Vinaman. Denne biskop Sigfrid anges också vara samma person som döpte kung Olof Skötkonung vid Husaby källa.

Lokaler
Ända sedan januari år 1936 hyr RT S:t Sigfrid lokaler av Ordensförbundet M-n på Norrgatan 6 i Växjö.
Ordenslokalen inryms i ett hus med ett anspråkslöst yttre och som lär vara en av de äldsta, bevarade byggnaderna i centrala Växjö. Idag återfinns flera andra ordensförbund som hyresgäster i lokalen, vid sidan av Tempel Riddare Orden och Ordensförbundet M-n.
RT S:t Sigfrid hyr också en mindre expeditionslokal av IOGT-NTO i rörelsens hus vid Vattentorget i Växjö. I denna lokal avhålls de flesta möten med Mästare Rådet och olika kommittéer.

Damklubb/TBO
Riddare Templet S:t Sigfrid har även en mycket aktiv damklubb.
Sedan 2009 är ett antal damer från damklubben medlemmar i TBO. Förgården heter nr. 10 i Växjö.
Tempelbyggareorden (TBO) är den kvinnliga motsvarigheten till Tempelriddareorden.

Tempel Riddare Ordens General Konvent i Växjö 2007
Detta år verkade RT S:t Sigfrid som värd för Ordens General Konvent.
Totalt deltog ca 850 personer i konventet. Förhandlingarna, liksom större gemensamma sammankomster hade förlagts till Växjö Konserthus, ett stenkast från Ordenslokalen. Den ordinarie ordenslokalen utnyttjades för möte i Ordens högsta grad, med ett 80-tal deltagande bröder.
Samma lokal användes också av den nybildade, kvinnliga Tempel Byggare Orden för sina gradmöten.
Övriga gradmöten avhölls i Teleborgshallen, i stadens södra del.
Vid vart och ett av dessa möten deltog ca 450 bröder.

Adress: Storgatan 6 A, Ängelholm

E-post: angelholm@tempelriddareorden.se

Templets möten

Historik 
RT Molay instiftades år 1900 den 10 juni.
Det var efter att Nils Agrell hade åkt tåg i hop med en svenskamerikan. Denna hade berättat om något som kallades  ”Templars of Honor and Temperance”. Svenska amerikanen hade blivit medlem i detta innan reste från Amerika till Sverige och här visste han att det fanns ett Tempel i Gränna.
Nils Agrell blev intresserad av detta nykterhetssällskap och sökte kontakter här i Sverige för att få reda på mer.
Efter en tid fick han kontakt med dåvarande Stor Mästaren för Sverige Carl Landström i Sundsvall.

Ett tjugotal IOGT-are var intresserade i Ängelholm om att starta en Ordensavdelning.
Med hjälp av två bröder från Kalmar kunde man starta ett invignings-tempel i Ängelholm.
Det fick namnet Carl XII. Någon riktig Ordens lokal hade man inte utan man fick vara i den obebodda fastighet som kallades Jerusalem. Ekonomin var besvärlig och lokalerna var inte de bästa, så när Kalmar-bröderna åkte hem efter instiftelsen sa de till varandra att det här Templet blir inte långlivat!

Redan 1902 den 21 juli instiftade Riddare-Templet under namnet Molay. Varför man bytte namn tros vara att Molay var mer ordensmässigt.
Molay var ju den siste Stor Mästaren i det medeltida Tempelherreorden och kom på kant med såväl kyrka som stat och brändes på bål av den franske kungen Filip den sköne i mars 1314.

Templet hade inga egna lokaler, utan hyrde ett par rum hos Nykterhetslogen Trohetsbandet.
Hyran var till en början 3 kronor per möte men höjdes sen till 100 kronor per år.
Från år 1903 började man hyra egna lokaler på Storgatan 6 A på tredje våningen.
År 1944 beslöt ägarinnan att sälja fastigheten och hon erbjöd då Tempelriddarna att köpa den.
Man startade en byggnadsförening med andelar för bröderna och 1945 avslutades köpet.
Så nu satt man i eget hus med egna lokaler och 4 hyresgäster.
Under åren har det gjorts olika stora reparationer och ombyggnader den sista var när det installerades hiss i fastigheten.

RT Molay växte i antal bröder som kom från södra Halland och hela Skåne och det gjorde att man efterhand blev modertempel för inte mindre än 5 nya tempel.

Templet Knut Lavard i Köpenhamn 4 dec 1904

Templet Gregorius i Malmö i augusti 1907.

Templet Scania i Helsingborg i oktober 1907

Templet S:t Omer i Landskrona 1911

Templet Balder i Halmstad21 april 1918

RT Molay har även en Utpost och den var från början i Båstad men på senare år varit i Klippan.

Templet ansvarar för Utposten i Klippan

Mösteslokal
IOGT-NTO, Bjersgårddsvägen 11, Klippan

E-post klippan@tempelriddareorden.se

Sändebud André Bakken
Telefon  0768-125505

Sekreterare Börje Olsson
Telefon 0435-14634

Utpostens planerade möten