Mellersta Provinskapitlet

Mellersta Provinskapitlet omfattar stora delar av Svealand och vissa delar av Götaland i Sverige, samt södra Finland.

Adress Odd Fellow, Åsgatan 45, Falun

E-post falun@tempelriddareorden.se

Adress Alexandersgatan 12, Helsingfors

E-post helsingfors@tempelriddareorden.fi

Templets möten

För mer information kontakta Templet, helsingfors@tempelriddareorden.fi

Templets Historia

Riddare Tempel Finlandia fyllde 50 år den 5.12.2014 så det är väl på sin plats att rikta en liten återblick på den tid som gått. RT Finlandia var ingalunda det första Templet i Finland.
I Åbo hade funnits en utpost sedan år 1948. Den ombildades den 1 maj 1952 till Tempel under namnet S:t Simon med säte i grannkommunen Pargas.

De första bröderna i RT Finlandia hörde till Templet S:t Simon som fanns i Pargas c:a 17 mil västerut från Helsingfors. På grund av den långa vägen instiftades en Utpost i Helsingfors den 7 juni 1954. Modertemplet var St:Simon i Pargas. Mästare var br. Ossian Engblom.
År 1964 den 5 december har Det Högsta Rådet kallat till sammanträde i Logen Balders Ordensfastighet, Alexandersgatan 12 i Helsingfors för att inviga detta rum till Tempelsal och för att instifta  Invignings Tempel Finlandia av Tempel Riddare Orden. Akten ägde rum under presidium av Högste Stor Mästare VSK Broder Thorleif Hanssen.
Närvarande var 36 bröder från Sverige och Finland.

IT Finlandia blev Tempel nr. 3 i Finland efter S:t SIimon och Vasaborg i Vasa.Det första MR bestod av följande bröder: M  Karl Winqvist  VM  John Forsberg  UM  Uno Lindfors  S  Helmer Strandberg  CM  Runar Törnqvist  SKM  Roy Särs  B  Osvald Johansson  KN  Bo-Göran Öhblom.

Den högtidliga banketten firades i Hagalund på restaurang Vintergatan 6.12 på Finlands 47 självständighets dag.

18 januari 1969 upphöjdes IT Templet till Väpnar Tempel,långt senare till Riddare Tempel. VT Finlandia s första Mästare var br. Karl Winqvist som verkade som M åren 1964-1976.
Från och med 1974 blev VT Finlandia organisatoriskt underlydande Stor Templet i Sverige och dess Mellersta Provins Kapitel. Vårt nya Moder Tempel blev då RT Concordia i Stockholm

Broder John Forsberg verkade som Mästare åren 1977-1979. Den 3 oktober 1979 valdes Broder Nils-Göran Engström till Mästare och verkade under åren 1980-1987.
Vid mötet den 11 oktober 1987 valdes br. Helmer Strandberg till Mästare i VT Finlandia som varade i hela 24 år till den 31.12.2012.

Finlandia s  Damsektion sammankallades till sitt första möte på Helenegatan 4  den 10 mars 1968, närvarande var åtta damer. Damsektionen hade sina möten i början av september.Damsektionen hade ett besök av ett stort antal damer från Sverige den 8.9.1978.
Sedan den 8.9.1970 har det blivit en tradition att efter höstens första TR möte samlas vi hos Inger och Helmer Strandberg tillsammans med damerna och fira en trevlig kaffestund med lotteri.

Adress Odd Fellow huset, Rosenbadsgatan1, Karlstad

E-post karlstad@tempelriddareorden.se

Adress Spelmansgatan 13, Kristinehamn

E-post kristinehamn@tempelriddareorden.se

AdressTrädgårdstorget 6, Linköping

E-post linkoping@tempelriddareorden.se

Adress Norra Promenaden 118, Norrköping

E-post norrkoping@tempelriddareorden.se

Templets möten

Historik
Lördagen den 25 mars 1905 Instiftades invigningstemplet Ansgarius i närvaro av 26 bröder, där invigningsakten leddes av Arvid Eriksson.
Templet upphöjdes från Invigningstempel till Väpnar Tempel den 24 nov 1905 och till Riddare Tempel 29 nov 1908.

Förste mästaren var Kvillinge sonen Carl Landström (se bild), född 1855.
Han Hade arbetat i Sundsvall som syssloman inom fattigvården.
1899 blev han vald som Stor Mästare för Tempel Riddare Orden i Sverige och fick tillsammans med Oskar Eklund leda den nya Ordensrörelsen genom sekelskiftets reform.

Templets Ytterport

Vid Stor Tempel mötet i Stockholm 1901 förelåg förslag till nya ritualer för de fyra första graderna.
Beträffande betydelsen av de föreslagna förändringarna framhöll Landström:
”Blir detta omdaningsarbete lyckligt och väl genomfört så är jag viss om att vår Ordens framtid i Sverige är betryggad, och då skall den också kunna fylla et behov att sammanföra de mest erfarna, de mest pålitliga, de mest intresserade och de mest framskjutna av Sveriges nykterhetsvänner, vare sig de stå utom eller inom någon av våra nykterhetsorganisationer.”

På grund av bristande tid avsade han sig uppdraget som Stor Mästare, men blev i stället den förste Mästaren i Templet Ansgarius, då Templet instiftades 1905.
I dennabefattning kvarstod han till år 1910.

Det var Tempel Riddare Ordens början i Östergötland.
UP instiftades i Linköping och Mjölby och nya bröder recipierade.
Under åren har ytterligare 14 män suttit på Mästarplatsen efter Carl Landström.

Verksamheten har haft sina toppar och dalar.
De sista åren har varit tröga när det gäller medlemsutvecklingen.
Ett sitat av Högste Stor Mästaren Eric Lundqvist vid firandet av RT Ansgarius 100-årsjubileum 25 mars 2005.
”Vi skall lära av forsen och kämpa vidare, för de principer vår orden står för. Gör vi det kommer en dag stenen att urholkas, och trennderna vänd. Det hände i mitten av 1800-talet, och det  kan hända igen. Och att det händer är är viktigt, inte minst för våra ung generationer där droger håller på förstöra många männinskors liv och framtid”

Den första lokalen var på Bråddgatan 13- 15 i kvarteret Enväldet låg Källgrenska Gården.
I fastigheten hade Nykterhetsföreningen lokaler.
Sedermera i fastigheten Hospitalsgatan 50 vid Ö Promenaden.
Därifrån flyttade verksamheten vidare till saluhallens över våningen (Sveasalen) vid Nya Torget.

Riddare Templet Ansgarius inköpte 1936 hörnfastigheten på Norra Promenaden 118. Det var kyrkoherden i Norra Församlingen, den kände psalmförfattaren Edvard Evers, som lät uppföra fastigheten i hörnet av promenaden och Värmlandsgatan I kvarteret Vargen. Huset stod färdigt 1898. (Se Bild)

Det blev en vändpunkt för Templet som fick ett Ordenshus och en hemvist och en möjlighet att på ett bättre sätt planera framtiden.
Ofattbart många är de timmar som har bröderna lagt av sin fritid för att iordningställa lokalerna.

Tempelsalen

Den ändamålsenliga tempelsalen och den vackra och trevlig festvåning som är unik i sitt slag i Norrköping.
Högt till tak, vackra stuckaturer och en välbehållen atmosfär.
Verksamheten bedrivs i princip i samma intakta miljö, som under 30-talet i välbehållna lokaler.
( Klicka på bilderna för större versioner )

Brödrasalen

Många Norrköpingbor känner till festvåningen efter som den används av stadens begravningsbyråar för minnesstunder.
1987 såldes fastigheten och idag hyr Templet samma lokaler av fastighetsbolaget Hyresbostäder.


Templets Mästare

Carl Landström 1905-1910
Werner Krantz 1911-1914
Walfrid Nilsson 1915-1916
Karl L Lindelöv 1917-1937
Arnold Karlsson 1938-1941
Harald Edegren 1942-1956
Georg Rudqvist 1956-1962
Curt Alf 1963-1970
Harry Rydh 1971-1975
Ingvar Lundberg 1976-1983
Eric Lundqvist 1984-1993
Lars Sahlén 1994-1998
Anders Eriksson 1998-2000
Lennart Börkén 2000-2002
Lars-Erik Lundberg 2003-2008
Ivar Karlberg 2009-

Adress Repslagaregatan 11, Nyköping

E-post nykoping@tempelriddareorden.se

Templets möten

Sigil Riddare Templet Silvermalmen SalaAdress Enåkersvägen 26, Runhällen

E-post sala@tempelriddareorden.se

Templets möten

Adress Kammakargatan 54, 111 60 Stockholm

E-post stockholm@tempelriddareorden.se

Utposten i Stockholm Norrort sammanträder på Sturevägen 12, Jakobsberg i Järfälla.

Kalender
januari 2021
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« dec   feb »

Utpostens möten

För mer information om mötet, klicka på raden.

Utposten i Stockholm Söderort sammanträder i förhuset i Ordens Stamhus på Kammakargatan 54 i Stockholm.

Kalender
januari 2021
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« dec   feb »

Utpostens möten

För mer information om mötet, klicka på raden.

Adress Bangårdsgatan 13, Uppsala

E-post uppsala@tempelriddareorden.se

Templets möten

För mer information om mötet, klicka på raden.

Historik
RT Sankt Erik instiftades den 24 april 1927 efter att dessförinnan varit Utpost under RT Concordia i Stockholm.
Templet upphöjdes till Väpnare Tempel den 24 april 1930, och till Riddare Tempel den 23 april 1933.

RT Sankt Erik är sedan 1970 delägare i den fastighet som då uppfördes tillsammans med bl a IOGT-NTO på Bangårdsgatan 13 i Uppsala.

Templets sigill
Erik den helige var tronpretendent och möjligen kung i Uppsala vid mitten av 1100-talet.
Han stupade i fejd med de sverkerska och stenkilska ätterna. Efter sin död blev han helgonförklarad.
Hans dödsdag, den 18 maj, upptogs senare som allmän festdag. Kvarlevor efter Erik den helige förvaras i ett praktfullt relikskrin i Uppsala domkyrka.
Silhuetterna av Uppsala domkyrka och slott framträder i Templets sigill, liksom Upplands landskapsvapen.

Templets Mästare genom åren:
1927-1937     J F Ahlzén
1938-1940     Albin Ruhngård
1941-1945     Teodor Carlsson
1946-1954     Oscar Ehn
1955-1955     Ruben Nygren
1956-1964     Wallentin Eriksson
1965-1980     Lennart Ekman
1981-1986     Hans Sverredal
1987-1997     Einar Johnsson
1998-2001     Gunnar Gerdén
2002-2006     Arne L Forsberg
2007-2015     Mats Valli
2016 ——>     Gunnar Sverredal

i

Adress: Vita Huset, Ekmansgatan 11,  Visby

E-post: visby@tempelriddareorden.se

Templet ansvarar för Utposten

För mer information om Utposten klicka här!

AdressTermometergatan 2, Västerås

E-post vasteras@tempelriddareorden.se

Adress Torvaldsgatan 4, Åmål

E-post amal@tempelriddareorden.se

Adress Kristinagatan 29, 702 14 Örebro

E-post orebro@tempelriddareorden.se

Templets möten