Denna sida kommer att uppdateras med
förändringar i Mästarrådet för år 2022 inom kort.

Bakre raden: Bengt Hellén-Halme (SKM), Conny Axtelius (K),
Tommie Göransson (CM), Tommy Johansson (s)
Främre raden: Göte Nilsson (UM), Anders Gullstrand (M), Roland Hellén-Halme (VM).
Mästare
Anders Gullstrand

Mästarens uppgifter är:
att fullgöra uppdrag från
Stor Mästaren och
Stor Tempel Mästare Rådet.

att i Riddare Templet bestämma
i alla ceremoniella och
rituella angelägenheter.
att vaka över att Ordens lagar
och regler följs och efterlevs.
att ansvara för Ordens ritualer,
instruktioner och andra akter.
att installera nya ämbetsmän
och tjänstemän.
att föra ordet vid Riddare
Templets möten och Mästare
Rådets sammanträden.


.
Vice Mästare
 

Vice Mästarens uppgifter är:
att tjänstgöra som Mästare
vid dennes frånvaro.

att på Mästarens egen
leda hela eller delar av möte.
att om Mästaren skulle avlida
eller av annan orsak från-
träda ämbetet, tillfälligt
överta Mästarens befattning
intill dess nytt val i
vederbörlig ordning kan
äga rum.

 .
Undermästare
Mikael Schmidt

Undermästarens uppgifter är:
att vid frånvaro av Vice Mästare
eller då denne tjänstgör
som Mästare fullgöra Vice
Mästarens
åligganden.

att tillse att Templet sörjer
för en god medlemsvård.


.
Sekreterare
Tommy Johansson

Sekreterarens uppgifter är:
att föra Templets och Mästare
Rådets protokoll.

att föra matrikel över aktiva
medlemmar, utmärkelser
eller ämbeten.
att kalla utsedda bröder till
reception.
att ansvara för Templets arkiv.
att i samarbete med Mästaren
utarbeta förslag till årets
mötesschema.
att till Stor Kanslern, sända
rapporter om Templet.

 

 .
Ceremoni Mästare
Peder Agerius

Ceremoni Mästarens uppgifter är:
att ha vård om den materiel som
tillhör tempelarbetet, och tillse,
att den befinner sig i gott skick.
att allt som erfordras för
ett ordensmöte finns på sin
plats vid mötets början.
att erforderliga officianter
finns för varje möte och vaka
över att förhinder anmäls i tid.
att i samråd med Mästaren inkalla
erforderliga tjänstemän.
att vid medlems avgång ur Orden
tillse att de dekorationer och
annat ordensmaterial, som med-
lemmen disponerat återlämnas.


.
Skatt Mästare
Bengt Hellén-Halme

Skatt Mästarens uppgifter är:
att svara för Riddare Templets
ekonomiska förvaltning.

att föra räkenskaper i enlighet med
de av Det Högsta Rådet fast-
ställda principerna.
att i samarbete med Mästaren och
Sekreteraren upprätta förslag
till Templets årsredovisning.
att sköta uppbörden av medlems-
avgifter, samt att omsorgsfullt
vaka över att alla medlems-
avgifter betalas i rätt tid.

 

 

 .
Kaplan
Conny Axtelius

Kaplanens uppgifter är:
att ansvara för ordenskunskap
och undervisning bland
Riddare Templets bröder.

 

 

 

 

 

 

 

RT Gregorius mästare genom tiderna

PeriodNamn 
1907 – 1911August Malmsten
1912 – 1912Karl B. Billquist
1913 – 1925August Malmsten
1926 – 1937Karl G. Billquist
1938 – 1948Einar Jönsson
1949 – 1962Oscar Andreasson
1963 – 1964Sune Rydenman
1965 – 1983Gösta Anzén
1984 – 1987Kurt Mårtensson
1988 – 1992Henning Jacobsson
1992 – 1995Per-Erik Westlund
1996 – 2009Tommy Nilsson 
2010 – 2017Anders Gullstrand 
  2018 – 20218Tommie Göransson 
    2022 –Anders Gullstrand 
   
Tempel Malmö RT Gregorius Radet Riddare