Uddevalla - Riddare Templet Knape

Historik

Tempel Riddare Ordens historia i Uddevalla.
Den 18 januari 1904 sammanträdde Carl Langborg, Carl-Robert Högström, Hjalmar Svensson, K E Olsson och Herman Dimberg, alla i Uddevalla för att överlägga om bildandet av ett Tempel av Tempel Riddare Orden.

Åtskilliga tankar angående en sammanslutning hade länge kretsat i dessa herrars huvud.
Direktören Albert Andersson hade funnit det förlösande ordet: Tempel Riddare Orden och Carl Langborg hade satt sig i förbindelse med Tempel Riddare Ordens högste chef Oskar Eklund i Stockholm och från honom fått ett godkännande.

På ovan angiven dag hölls det första mötet på Frideborg där det beslutades om att bilda ett Tempel av Tempel Riddare Orden och åtog sig de nämnda fem personerna att föreslå och rekrytera nödigt antal medlemmar samt ordna ekonomi och lokalfrågan.

Begynnelsen av Riddare Templet Knape
Lördagen den 16 oktober 1904 samlades i Uddevalla Tempelriddare från Riddare Templet Felicia, Concordia och Molay för att under SM Oskar Eklunds ledning förrätta invigning av såväl Templet som lokalerna.

Grundläggningsarbetet varade från kl. 10-21 varvid de 18 invalda 18 personerna invigdes.
Påföljande dag upptogs av instruktion i ordensarbetet. Det var en liten skara, som under blygsamma förhållanden och med små resurser hade slutit sig samman för att i Uddevalla med omnejd söka vinna gehör för idéer och höga ideal.
Knapes medlemmar var besjälade av en god vilja och lyckades steg för steg vinna terräng och tränga på djupet.

Klicka på bilden för en större version.

De arton grundläggarna av RT Knape:

Fabriksföreståndare Carl Langborg

Handlande August Andersson

Stadsvaktmästare Oscar Olsson

Förman R. E. Olsson

Handlande Karl Rasmusson

Redaktör Filip Westling

Handlande Axel Bergman

Polisöverkonstapel B. Th. Wiberg

Typograf C. H. Stockenberg

Byggmästare Robert Swahn

Reparatör Herman Lundberg

Polisöverkonstapel S. T. Thorén

Handlande J. A. Carlsson

Direktör C. R. Högström

Stadsträdgårdsmästare C. A. Andersson

Redaktör Carl Hall

Maskinist K. E. Boström

Byggmästare Emanuel Wester

TRO till Norge
De arton stiftarna arbetade med stor entusiasm och såg till att Templet fullt ut utvecklades till vår Ordens gagn.
Våra föregångare arbetade hårt för att sprida Ordens idéer utanförden närmaste omnejden.
I Trollhättan bidrog detta till utvecklingen av ett nytt Tempel.

1921 medverkade bröder från Knape till att överföra Tempel Riddare Orden till Norge i och med att bröder från Knape bidrog till stiftandet av Templet Noreg.

1927 bildades slutligen en till enhet i Åmål som även utvecklades till ett Tempel, RT Fidelitas.

Samarbetet mellan enheterna och närliggande Tempel har alltid vart goda och utmärks av en god samarbetsvilja och omsesidigt förtroende.

Knape har även gjort en bestående insats i Ordens allmänna verksamhet. Sålunda hissades den 1/3 1906 för första gången templets ordensfana i Uddevalla, som vid Stortempelmötet i Ängelholm 1907 antogs för hela vår Orden.

Logotyp Tempel Riddare Orden
Ordensfanan

100-årsjubiléet
Knapes 100-årsdag firades den 16 oktober 2004.
Då kunde mästaren Vilgoth Wilhelmsson välkomna 267 bröder och damer varav ett stort antal från Norge.
Samtliga ledamöter i Det Högsta Rådet deltog och hyllade 100-åringen som bl.a. bidragit till att orden introducerats i Norge.
Vid tillfället var 19 svenska tempel och 10 norska tempel representerade.
På bilden ser vi dåvarande Mästaren ta emot en penninggåva från Knapes Damklubb.

Klicka på bilden för en större version.

Historik över Templet lokaler
Den 7/10 1907 tillsattes en byggnadskommitté som kunde lämna förslag på en av stadens större fastigheter med centralt läge.
Bland bröderna bildades en byggnadsförening som inköpte en fastighet på Kungsgatan i Uddevalla vilket blev RT Knapes första lokal,där vårt arbete banade väg för framgång.

Knape har uthärdat och vunnit över olyckliga omständigheter som i vår början gjorde att fastigheten några år senare fick säljas och Knape blev hyresgäst i sin egna fastighet.

Fastigheten Bilde nr 7, hörnet Norra Drottninggatan-Kilbäcksgatan, som makarna Högström testamenterade till Knape. Här har idag Swedbank sina lokaler. Foto från 1903.

Åren 1927 och 1948 gjordes genomgripande ombyggnader i lokalerna föranledda av att fastighetsägaren behövde större utrymmen för sin verksamhet och Knape kunde inte begränsas på detta sättet, något behövde göras.

Knape hade lyckan med sig och fick en fastighet genom testamente från en av de arton stiftarna.
Under 1930 testamenterade Carl Robert Högström och hans hustru Beda sin kvarlåtenskap bestående av en fastighet (Bilde Nr 7) som blev Riddare Templets nya högkvarter.
Det var stora lokaler, mitt i centrum vid Norra Drottningsgatan.

Klicka på bilden för en större version.

Bild på Tempelriddare under sammankomst i RT Knapes lokaler Bilde Nr 7. Foto från 1927.

Under 1960 utarbetades dessutom förslag på att bygga ett 5-våningshus inrymmande affärer och bostadslägenheter samt i översta våningen inrymma Ordenssal och utrymmen för gilleslokaler för festarrangemang.
Innan dessa planer togs i kraft kom ett nytt läge den 1/10 1961 i form av att Uddevalla Sparkbank tog kontakt med Knapes dåvarande Mästare, Bror Jalming och föreslog ett fastighetsbyte.

En affär uppgjordes tillsammans med banken över att Knape skulle köpa fastigheten Åberg 5 och därmed sälja Bilde nr 7 till banken.
Det passade Knape som fick ta över en stor fastighet och passade även Uddevalla Sparbank som ville flytta in till kärnan av centrum. Affären var i hamn.

Klicka på bilden för en större version.

Bankens dåvarande huvudkontor på Kålgårdsbergsgatan 2, Åberg 5 som Orden köpte.
Idag hyr företag, föreningar och privatpersoner lokaler, mötesrum och lägenheter.
På högsta våningen finner vi Ordenssalen.
Bild från 2009.

Knapes Mästare genom åren:

1904-1916 Carl Langborg

1917-1926 Karl Rasmusson

1927-1929 Oscar Stendahl

1930-1944 Karl Rasmusson

1945-1957 Einar Dahl

1958-1966 Bror Jalming

1967-1981 Åke Johansson

(Aktiv) 1982-1988 Jan Gunnarsson

1989-1993 Gunnar Gustafsson

1993 Gunnar Lindquist

1993 Bengt Larsson

1994-2005 Vilgoth Wilhelmsson

(Aktiv) 2006-2010 Tommy Janerstål

(Aktiv) 2011-2017:  Nils-Erik Söderqvist

(Aktiv) Nuvarande Mästare från 2018  Olof Wiking