Under denna rubrik tar vi upp några av de ämnen som våra bröder tyckt vara intressant nog att berätta om vid Templets brödramåltider.
Det kan röra sig om t.ex historiska händelser, personer, föremål eller rentav resminnen.

Generellt gäller att om man klickar på en bild visar sig en större version.

Dikter och tänkvärda ord

Tempelriddaren

Om du Tempel Riddare vill heta
bör du detta om vår Orden veta.
Högt är dess syfte, högt dess mål
bygger på en vilja utav stål.

För sprit och droger vi oss ej böjer
mot allt sådant vår lans vi höjer.
Med våra bröder har vi starka band,
älska Gud, vår nästa, vårt land.

Grad för grad vi oss också lär
vad som oss framåt i livet bär.
Vi oss om varandra värna,
leds av hoppets ljus och stjärna.

Till vår Orden välkommen är
den som detta i hjärtat bär.

När du ditt löfte sen har givit
en av oss för alltid du blivit.

.

Dikt skriven av vår Broder Kurt Nilsson och framfördes av honom vid en brödramåltid  ( 2018-02-14 )

Ur diktverket Templet

”När jag nu äntligen mejslar namnet, mitt namn, i en markvaders sten, gör jag det ödmjukt och stilla, sker det i största allvar och andakt, såsom ett offer, ett tack en bön.

Bild och dikt tagna ur boken ”Tempel Riddare Orden 1887-1962”.
Texten är ursprungligen ett utdrag från dikt-verket Templet av Mästaren Emil Zilliacus

”Detta betyder Tempel Riddare Orden för mig! ”

För din frihet från alkohol och droger.
För ett samhälle fritt från alkohol och droger.
För bejakandet  av de personliga dygderna:
Sanning – Kärlek – Renhet – Trohet

Ordern har rötterna i den Amerikanska ”Templar of Honor and Temperance” (år 1845) och den internationella nykterhetsrörelsen.  
Någon sådan slogan kan man ju anföra.

Denna Ordern är en av mina favorit-föreningar.
Jag vill inte bli alltför melodramatisk, men jag tror att den hjälper mig personligen och jag tror att alla människor och samhället skulle bli bra mycket bättre utan alkohol och droger.
Det är svårt att övertyga mig om annat, då det bara är att kolla i tidningar och nyheter eller själv se vad som pågår runt omkring oss i samhället.

Broder Mika Hänninen

Om dikthäftet: Jag Har Sett.

( Vill man spara ner en version dikthäftet, kan det göra via en Ikon i detta ’Browser-fönster )

Under våren 2024 tyckets ett dikthäftet, ”Jag Har Sett”  av broder Nils Forsberg, KristianstadTemplets förra Mästare.

Det är ett axplock av hans stora samling av dikter som han skrivit genom åren.
Nils porträtt syns här intill tillsammans med hans biografi från dikthäftes baksida.

Här nedan är två smakprov ur Nils dikthäfte.

MÄSTAREN
Inte är det väl pennan som skriver, penseln som målar, kniven som snidar, nålen som syr.
Är det inte handen som skriver, målar, snidar, syr?
Men vem äger handen som skriver, penseln som målar, kniven som snidar och nålen som syr?
Är det inte mästaren?
Men vems är mästaren?
Och vem är MÄSTAREN?
Det är den Evigt Store Mästaren, som har alla målare, skrivare, snidare och sömmerskor i sin egen stora ateljé.

ENSAM
Ensam
är ej ensam
om att vara ensam.

Ingen
har så många
Bröder

Gränna-monumentet

Bilden visar Tempelriddareordens monument i Gränna.
Monumentet står på en öppen plats i Södra parken utefter den gamla genomfarts-leden, Jönköpingevägen, i Gränna.
Länk till karta i nytt fönster.

Minnesmärket är ritat och konstruerad av arkitekten Folke Berg från Borås och tillverkades i granit av Peterssons stenhuggeri i Gränna. Petersson var bror till Tage Grännfält, medlem i RT Minerva i Jönköping.
Monumentet finansierades via en insamling bland de skandinaviska Templen.

Grännamonumentet i Södra parken utefter Jönköpingsvägen i Gränna.

Motivet till detta monuments tillkomst, skriver Tempel Riddare Ordens nydanare, Oskar Eklund, i sin historik (1937):

”Utan någon känsla av självförhävelse eller lust att lysa utåt, enbart för att hedra minnet av de enkla män som buro bördan av grundstenen till det första templet, reser Orden i Gränna ett monument.

Det sker inte icke i för att förhärliga Ordens verk under det gångna halvseklet, ty Orden vet och erkänner att dess insatser i samhälls- och kulturutvecklingen icke haft sådan dominerande betydelse, att det kan vara lämpligt att rista en erinran därom i sten.

Det är enbart vår tacksamhet till banbrytarne, som förmår oss att resa ett symbolisk minnesmärke i den stad där Ordens skandinaviska gren har sin födelseort.”

Oskar Eklund

”Den som bygger ett monument över sig själv, gör något som varar en livstid.
Den som bygger ett monument över andra, gör något som varar för evigt”

Monumentet avtäcktes den 10 juli 1938 i samband med firandet av 50-årsminnet av Tempel Riddare Ordens införande i Sverige.

Ett halvt sekel tidigare, 26 oktober 1887, hade på initiativ av Emil O Johansson det 1:a Templet inom Tempel Riddare Orden i Norden instiftats. RT Alpha, som Templet hette, var verksamt i tio år i Gränna.

Förutom Emil O Johansson själv, närvarande fyra personer till vid instiftningen, alla också medlemmar i den lokala IOGT-logen Tre Liljor.
Det var konditor Carl Fredrik Johansson, målarmästare George Berggren, skomakarmästaren S.J Rahm och skräddarmästaren A.H Zander.

Tempel Malmö RT Gregorius Relaterat Grenna Emil O Johansson
Emil Johansson i sin ungdom.
Tempel Malmö RT Gregorius Relaterat Grenna Emil O Johansson 1938
Emil Johansson

Under uppförandet av monumentet, murade dåvarande VSM Carl Larsson den 23:e maj 1938, ner ett skrin i minnesmärkets fundamenet.

Det rostfria metallskrinet innehåller tidsaktuell textmaterial, såsom medlems-matrikel för 1935 och uppgifter om monumentets tillkomst.
Även en av Ordens 50-årsskrifter, samt exemplar av svenska, danska och amerikanska TR-bladet finns med i lådan.
En utgåva av Gränna Tidning tillfogades.

En "tidskapsel" muras in i monumentet.

Alla de lodräta sidor på monumentets kub, pryds med en ”strålande” Ordens symbol d.v.s  en triangel, vilken omsluter tre inre trianglar.
Märket har givetvis en symbolisk betydelse.

I symbolen finns Ordens kunskap om sanning, kärlek, renhet och trohet.
Den som ger sin tid för det goda, kan i symbolen se den fristad som erbjuds

”Tempel och monument är mer än sten och murbruk.
Det är något vi fyller med gemenskap, arbete, tillit och tro.” 

Spela videoklipp

Sex trappsteg leder upp till den kubiska stenen, på vars sidor Ordens symbol syns.
Ovanpå kuben vilar ett klot.
Monumentets utformning är full av symbolik.
Trappsteg, kub och klot är uråldriga symboler.
Betydelsen av symbolerna avslöjas inom Ordens grader.

Minnesmärket står på ett 7 meter brett fundament och kuben är en 1 meter hög, medan monumentets totalhöjd är c:a 3,3 meter.
Tryck på ”play-symbolen” i bilden ovan för att starta en animering av monumentet.

Tempel Malmö RT Gregorius Relaterat Grenna Text
På monumentets främre sida finns på fundamentets översta trappsteg följande text ingraverad: "Till minne av Tempel Riddare Ordens införande i Skandinavien 1887 26/10 1937"

Under våren 2016 tvättades, renoverades och målades monumentet.
Arbetet utfördes av det sociala företaget Stickans fixartjänst i Jönköping, vilket startades upp 2010 med ekonomiskt stöd från IOGT-NTO.

Orden anordnar sedan 1957, vart femte år, Minnenas Tempel i Gränna.
Denna minneshögtid är liksom Grännamonumentet, tillägnad de pionjärer som målmedvetet och hängivet lade grunden till det första svenska templet, Alpha, i Gränna.
Från den anspråkslösa starten har sällskapet vuxit till en Order, vilken för tusentals män har inneburit ett personlighetsdanande stöd och en livsinriktning.
Denna ceremoni syftar också till att stimulera nya generationer av Tempel Riddare att både bevara och vidareutveckla Orden. Det förgångna finns i nutid, att förvalta till framtiden.

Det är ingen tillfällighet att Grännamonumentet pryder Ordens hederstecken för Patriarker.

Medlemmar som tillhört Orden i 50 år utnämns till Ordens Patriark.
Patriarktecknet som bäres i en förgylld kedja, utgörs av en bild av Gränna-monumentet och bär inskriptionen: Veritas-Caritas-Puritas-Fidelitas.

Beslut om utnämning av Ordens Patriark, OPK, fattas på Det Högsta Rådets vägnar av Mästare Rådet, som överlämnar hederstecknet i en särskild ritual.

Dagens Tempelriddare har insett att pennan är mäktigare än svärdet.
De bröder som erhållit Ordens Patriark tecknet är en stor källa av kunskap och vishet, som övriga bröder uppskattar att de får ta del av.

Oskar Eklund

Washington-stenen

Under uppförande av Washington-monumentet, bidrog många föreningar och Ordnar med ’minnes-stenar’ till bygget. Bilden nedan visar den minnes-sten som vår ’moder-organisation’ Templar Of Honnor and Temperance i Amerika donerade.

Det skulpterade granitblocket är rikt på både symboler och symbolik, vilka för en oinvigd kan verka mer eller mindre underliga.
Med hjälp av boken ”Manual of the templars of honor and temperance”, av George B. Jocelyn, så har vi försök att tolka stenen. Man ska ha i åtanke att symbolerna ska tolkas som man upplevde dem år 1850-talet.

Minnes-stenen som Templar Of Honnor and Temperance i Amerika donerade till Washington-monumentet.

Invigd
Grad 1Grad dekoration
Invigningsgrad
( IG )
HalsdekorSvart band med triangel
Axelband Tillhör högre grad.
BenämningURG-ringTillhör högre grad.
StridskamratKraschan
Tillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Väpnare
Grad 2Grad dekoration
Kärlekens grad
( KG )
HalsdekorSvart och rött band med en triangel som omsluter en inre triangel.
BenämningAxelband Tillhör högre grad.
Offervillig
Väpnare
URG-ringTillhör högre grad.
KraschanTillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Väpnare
Grad 3Grad dekoration
Renhetens grad
( RG )
HalsdekorSvart, rött och vitt band med en triangel som omsluter två inre trianglar.
BenämningAxelband Tillhör högre grad.
Vaksam
Väpnare
URG-ringTillhör högre grad.
KraschanTillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Väpnare
Grad 4Grad dekoration
Trohetens grad
( TG )
HalsdekorSvart, rött, vitt, blått band med Ordensmärket, d.v.s en triangel som omsluter tre inre.
BenämningAxelband Tillhör högre grad.
Ståndaktig
Väpnare
URG-ringTillhör högre grad.
KraschanTillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Riddare
Grad 5Grad dekoration
Prövade Riddares Grad
( PRG )
HalsdekorSvart, rött, vitt och blått band med en triangel med ett P inuti.
Axelband Grönt axelband med Ordensmärket nere till vänster i ett svart, rött, vitt och blått öga.
BenämningURG-ringTillhör högre grad.
Prövad RiddareKraschanTillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Riddare
Grad 6Grad dekoration
Antagne
Riddarens Grad
( ARG )
HalsdekorSvart, rött, vitt och blått band med en triangel med ett A inuti.
Axelband Ljusblått axelband med Ordensmärket nere till vänster i ett svart, rött, vitt och blått öga.
BenämningURG-ringTillhör högre grad.
Antagen RiddareKraschanTillhör högre grad.
 Klicka för större bild.
Klicka för större bild.
Riddare
Grad 7Grad dekoration
Utvalde
Riddarens Grad
( URG )
Halsdekor
Svart, rött, vitt och blått band med en triangel med ett U inuti.
Axelband Purpur axelband .
BenämningURG-ringEj Obligatorisk.
Utvald RiddareKraschanTillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Komtur
Grad 8Grad dekoration
Stor Tempel
Graden
( STG )
HalsdekorSvart, rött, vitt och blått band med en triangel med ett U inuti.
Axelband Purpur. Ett vitt malteserkors mitt på bandet.
BenämningURG-ringEj Obligatorisk.
KomturKraschanTillhör högre grad.
Klicka för större bild.

Komtur
Grad 9Grad dekoration
Stor-Tempels
Inre Cirkel Grad
( STICG )
HalsdekorSvart, rött, vitt och blått band med en triangel med ett U inuti.
Axelband Purpur. Ett vitt malteserkors mitt på bandet.
BenämningURG-ringEj obligatorisk.
Utvald KomturKraschanEtt rött kors.
Klicka för större bild.

Komtur
Grad 10Grad dekoration
Högsta Tempel
Graden
( HTG )
HalsdekorRött band med ett vitt U mitt i ett rött kors.
Axelband Purpur band.
Gyllene Fullbordade Templet inuti ett vitt malteserkors mitt på bandet.
BenämningURG-ringEj obligatorisk.
Stor KomturKraschanEtt rött kors.
Klicka för större bild.

Stor Komtur
Grad 11Grad dekoration
Högsta Templets
Inre Cirkel Grad
( HTICG )
HalsdekorRött och vitt band med ett vitt U i ett rött kors.
Axelband Purpur band.
Gyllene Fullbordade Templet inuti ett vitt malteserkors mitt på bandet.
BenämningURG-ringObligatorisk.
Stor Komtur,
Kommendör av
det Röda Korset
Kraschan
Gyllene Fullbordade Templet i ett vitt kors.
Bäres tillsammans med ett rött kors. (STICG)
Klicka för större bild.

Stor Komtur
Grad 12Grad dekoration
Heders Graden
( HDG )
HalsdekorBlått band med ett vitt U mitt i ett vitt kors.
Axelband Purpur vitt band.
Det Gyllene Fullbordade
Templet i ett vitt malteserkors mitt på bandet.
BenämningURG-ringObligatorisk.
Ordens Prefekt,
Kommendör
av det Vita Korset
KraschanGyllene Fullbordade Templet i ett vitt kors
Bäres tillsammans med ett rött kors. (STICG)
Klicka för större bild.

Denna gång stod broder Håkan som måltidsansvarig och menyn bestod som vanligt av ett smörgåsbord med goda pålägg och en hembakad kaka.

Precis innan mötets uppbrott, valde broder Nils att framföra en av sina nya dikter, ”Mästaren”, vilken är tillägnad den ’Evigt Store Mästaren’ (Gud)

Broder Nils, templets fd mästare.
Flera av hans dikter, kan läsas på hans Facebook sida .