RT Felicia

Initiativtagare till bildandet av Riddare Templet Felicia
var handelsläraren Eugen Ståhlgren
(se grå paragraf) som efter att han recepierat i RT Concordia i Stockholm den 5 Januari 1900, blivit besjälad med tanken att bilda ett Tempel i Göteborg.

För att nå detta mål sökte han kontakt med framträdande medlemmar i olika nykterhetssammanslutningar i Göteborg.
Detta resulterade i att 16 personer undertecknade en ansökan ställd till Ordens stormästare, fattigvårdsdirektör Carl Landström i Norrköping, om att få instifta ett nytt Tempel i Göteborg.

En ekonomisk förening, ”Brödraskapet”, bildades för att finna lämplig lokal för arbetet. I källarvåningen Parkgatan 31 fann man så en lämplig lokal.
En ekonomisk förening, ”Brödraskapet”, bildades för att finna lämplig lokal för arbetet.
I källarvåningen Parkgatan 31 fann man så en lämplig lokal.

I denna lokal instiftades Templet Felicia den 2 November 1901.
Instiftare var dåvarande storkanslern, posttjänsteman E. B. Berglund, Sundsvall, som biträddes av bröderna Nils Agrell och P. G. Nordvall från Templet Molay i Ängelholm.

Felicia Historik Eugen Stahlberg
Eugen Ståhlgren

Läraren vid Tekniska Privatskolan Eugen Ståhlgren, Templets initiativtagare och förste Mästare, föddes i Kalmar den 25 November 1846.
Han blev medlem av Godtemplarorden 1880 och var bl. a. dess sekreterare till 1888, då han övergick til NGTO, inom vilken organisation han sedan verkade närmare 20 år.
I Tempel Riddare Orden inträdde br. Ståhlgren den 5 Januari 1900, då han recipierade i RT Concordia i Stockholm.

Fastigheten Kungsportsavenyn 2 med föreningen Brödraskapets lokali botten-våningen åt Parkgatan. (1951)

”Brödraskapets” lokal visade sig snart olämplig för Templets arbete. Den 17 Januari 1903 tillsattes en husbyggnads kommitté, men denna meddelade redan i April samma år, att den inte kunnat fullgöra sitt åliggande.

En ny kommitté tillsattes i Juni och redan i Juli månad meddelades att en lokal i Östra Larmgatan 6 var hyresledig.
Kontrakt tecknades på tre år.
Inflyttning i den nya lokalen ägde rum den 1 Oktober 1903 och första mötet hölls där den 17 Oktober samma år.

Dock var en egen lokal målet och den 25 November 1905 antogs stadgar för Byggnadsföreningen Felicia.
Denna förening förde emellertid en tynande tillvaro och nedlades. Försök att återuppta verksamheten misslyckades.

Först i Januari 1915 lyckades man få tillräckligt underlag för att kunna bilda en byggnadsförening och den 8 Januari 1915 hölls konstituerande sammanträde med Byggnadsföreningen
Felicia nr 2 u. p. a.
Br. N. A. lätt valdes till föreningens förste ordförande.

I Februari 1924 inköptes fastigheten Stora Nygatan 9 till ett pris av 166 000 kr. Den ombyggdes för 67000 kr.
Uppdraget att utarbeta ritningar och svara för fastighetens
ombyggningar för Templets behov anförtroddes byggmästaren
br Oscar Andersson.

Stora Nygatan 9 såldes emellertid i Juni 1936 för 267 500 kr och Templets nuvarande fastighet Storgatan 3 inköptes för 155 000 kr.
Templets första årshögtid ägde rum den 2 November 1902 med SM br Oscar Eklund som hedersgäst.

På förslag av Mästaren beslöt Templet att hos Stor Templet
anhålla om att bli upphöjt till Riddare Tempel.
Redan den 20 December meddelades att Stor Templet beviljat denna anhållan. Samtidigt erhöll br. Ståhlgren fullmakt som Riddare Templets mästare.

Ordenshuset Stora Nygatan 9

Ordenssalen Stora Nygatan 9

Väggmålning, Stora Nygatan 9

Mästarerummet, Stora Nygatan 9

Sången och musiken hade från början en given plats i arbetet.
Den 5 September 1902 tillsattes en kommitté att utreda frågan om sång och musik vid tempelmötena.
Kommittén fick också i uppdrag att inkomma med förslag angående inköp av orgel.

Templets förste sångmästare var br Ernst Billing.
Han efterträddes av br Olof Wallström, 1909 – 1918.

Från början var det br Billing som ensam stod för sången vid Templets möten, men 1905 bildades en kvartett och en kör kom till den 22 Oktober 1910, varefter musiken fick ett allt större utrymme.

En Orkester bildades i Mars 1906 och Templets förste musik mästare var br Gustav Gille som var verksam till 1925 då han flyttade från Göteborg.

Felicia Historik Ernst Billing
Ernst Billing

Ernst Billing var född den 20 Juni 1874.
I tempelarbetet var br Billing från början en aktiv kraft, bl. a. som biträdande protokollförare.

Sången var alltid hans stora intresse och på detta område har han i Templet gjort en betydande insats.
Han var initiativtagare till Felicias sångkör och dess förste sångmästare, 1905 – 1908