Sundsvall - RT Verdandi

Historik

Templet firar 125 års Jubileum
Den 13 februari 2016 firade Templet sin årsdag i våra nya lokaler vid Frimurarhuset.
Verdandis bröder med damer samt tillresta gäster underhölls av Sundsvalls Berättar Teater.
Därefter hölls ett möte i invigningsgraden med recpetion av en ny broder.
Som avslut för dagen hölls en juileumsbankett på restaurang Brandstation med underhållning av Annika Winhagen.

Utdrag ur historik framförd av VM broder Janeric Bülund vid Templets 120 års jubileum 8 oktober 2011.
Verdandi betyder ”Du som är”. Verdandi var en av de tre nornorna eller ödesgudinnorna, som enligt den nordiska mytologin hade till uppgift att vattna världsträdet Yggdrasil.
De tre systrarna Urd, Skuld och Verdandi (stod för dåtid, framtid resp. nutid) levde under trädet Yggdrasil och spann tillsammans livets och ödets tråd. Enligt mytologin står Verdandi för nutid.


Men låt oss nu blicka tillbaka på något av det som hänt under de 120 första åren!
Under slutet av 1800-talet var det många svenskar som p.g.a. de svåra levnadsförhållandena i Sverige, utvandrade till Amerika för att söka lyckan. De flesta blev kvar i det stora landet, men några återvände, bland dem Emil Johansson.
Han kom i kontakt med Tempelriddarorden som bildats i USA 1845.
Emil Johansson återvände sedemera 1887 till Sverige och föräldrahemmet i Gränna.

Under överfarten till Sverige började han översätta de ritualer och lagtexter han fått med sig. Hemma i Gränna lyckades han bilda en avdelning av Tempelrid-darna tillsammans med några medlemmar i IOGT, och 1887 instiftade han Templet Alpha nr 1 i Gränna med 5 medlemmar och därmed var Tempelriddarorden införd i Sverige.
Inom ett halvår instiftades ett andra tempel med namnet Minerva i Jönköping.

Några godtemplare i Skönvik, 6 km norr om Sundsvall, fann en notis om Orden i Sundsvalls Tidning och blev nyfikna. Kunde det möjligen vara något för dem?
Tre av dem skrev till vederbörande i Jönköping för att få ytterligare information.
De tre var trädgårdsmästaren C F Eklund, hyvelmästaren Jonas Westman och C A Sundström.
Detta var början till det som senare skulle bli Templet Verdandi.

Men det innebar stora kostnader att starta ett Tempel och inte förrän den 15 februari 1891 kunde man starta ett Tempel, som fick namnet Verdandi nr 3. Bland de 15 medlemmarna var förstås de tre nyss nämnda.
Till templets förste mästare valdes Jonas Westman.

Men starten var full av besvärligheter och problem. Dessa pionjärer verkade under helt andra förhållanden än vad som förekommer i dag. De flesta av bröderna var sågverksarbetare med långa arbetsdagar och de hade ingen större kännedom om föreningsverksamhet.  Men tack vare hängivenhet och tålamod höll de ut och höll Verdandi vid liv.

Templets möten hölls i godtemplarlokalen i Skönvik, den s.k. aftonskolan, varannan söndag.
Lokalen såldes senare till Skönviks AB med förbehållet att Godtemplarlogen för all framtid skulle få hålla sina möten där utan kostnad, och den rättigheten lyckades även tempelriddarna få. Bolagsledningen var tydligen angelägen om att verksamhet i nykterhetens anda skulle understödjas.
Huset var stort och pampigt med en stor sal med väldiga fönster, men lokalerna var kanske inte så lämpliga för ett tempels arbetsformer och arbetssätt. Vid möte måste man ju vidta en mängd åtgärder så att lokalen skulle fungera.

Man hade ingen mötesverksamhet under sommaren.
Vid ett tillfälle inföll mötesdagen på julaftonen och frågan väcktes på mötet före, om man skulle inställa nästa gång.
Någon ansåg då att julaftonen var en mycket lämplig dag, ”för då var man ju inte i vägen för damerna, utan det var säkert bäst att komma hem sedan det värsta jobbet var över”.

Något mästarråd fanns inte den första tiden, utan alla ärenden som rörde Templet behandlades på mötena.
Någon besöksbok fanns inte heller, utan man förrättade ett regelrätt upprop.
Många frågor togs upp vid mötena och ventilerades ingående. Man tog även upp samhällsproblem.

Hösten 1899 diskuterades frågan om bildandet av ett ångbåtsbolag som skulle heta Verdandi.
Man skulle skaffa en ångbåt för transport av passagerare över Alnösundet och Skönviksbukten. Förtäringen skulle vara spritfri som motvikt till den lönnkrogsrörelse som tydligen förekom på passagerarbåtarna.
En bit in på nittonhundratalet kom man att diskutera frågan ”kan vi tempelriddare hava något särskilt intresse för spårvägsanläggning efter Alnösundet”.

Det behövdes nu en överordnad ledning för tempelarbetet i Sverige.
Det måste dock finnas minst fyra tempel för att man skulle få bilda ett Stortempel och nu fanns det faktiskt fyra tempel, sedan det med Verdandis medverkan bildats templet nr 4, Svea i Härnösand.
Förberedelser vidtogs för att bilda ett Stortempel och i maj 1892 samlades man på Centralhotellet i Sundsvall, vilket då ägdes av nykterhetsföreningen Hoppets Här.
Man började sammanträdet kl 8 på kvällen och slutade kl 2 på natten.
Johansson och en broder från Härnösand samt sex bröder från Verdandi som instiftade Stortemplet för Sverige.

Därmed hade man lagt grunden för ett organiserat tempelarbete.
I Verdandi började man på allvar att sätta sig in i Ordens ritualer och akter.
Men det var inte så lätt, för ritualerna fanns bara i form av Johanssons handskrivna översättning, lagarna fanns bara på engelska, och ingen av Verdandibröderna behärskade engelskan.
Men detta var inget hinder. Trädgårdsmästaren C F Eklund reste in till Sundsvall och köpte ett engelskt lexikon och satte sig ner och översatte ord för ord till svenska.

Hösten 1894 tillkom den s.k. filialen i Sundsvall, den som i våra dagar skulle kallats Utpost.
Den 18 maj 1895 ombildades filialen till ett fullvärdigt Tempel som fick namnet nr 6 Sundsvall.
Så småningom uppstod tanken på en sammanslagning av de två templen, avståndet var ju inte så långt mellan Sundsvall och Skönvik. Den formella sammanslagningen skedde den 20 januari 1920.

Av olika anledningar upphörde de båda första templen Alpha och Minerva, varför RT Verdandi nu är det äldsta arbetande templet inom vår orden. I RT Verdandis sigill visas Sundsvalls vapen, TRO:s triangel, Templet Verdandis instiftelsedatum 15 feb1891 och Templet Sundsvalls instiftelsedatum 2 juni 1895 samt datum för beslutet om sammanslagningen av de båda templen 1 januari 1918.

Våren 1901 gjorde 43 bröder bosatta i Svartviksbukten strax söder om Sundsvall och som vid den tiden tillhörde Templet Sundsvall anhållan om klareringskort för bildande av ett eget tempel i Njurunda.
Den 12 maj 1901 instiftades Templet nr 12 Ljungan. Detta tempel verkade t.o.m. 1968, då man begärde och fick medgivande att upphöra med den egna verksamheten och återgå till Verdandi.

Året därpå begärde sju bröder i Templet Sundsvall, men som bodde i Fränsta, klareringskort för bildande av ett eget tempel i Fränsta och den 16 november 1902 instiftades Templet nr 14 Riddarborgen.
Åt
1999 upphörde även detta tempel. Ungefär hälften av de kvarvarande medlemmarna valde att övergå till Verdandi och hälften till RT Jämteborg i Östersund, beroende på vilket av dessa tempel som låg närmast bostaden.

Verdandis förste Mästare var br Jonas Westman och efter sammanslagningen 1918 tillträdde br Edvard Frånberg.
RT Verdandi har haft 7 mästare. Idag leds templet av br. Per Fredheim med br. Janolov Sandman som FM.

Damklubben
År 1931 bildade brödernas damer en damklubb.
Jag vill här särskilt framhålla dess betydelsefulla arbete och genom sin verksamhet har den utgjort ett stort stöd för bröderna, både socialt och ekonomiskt.
Den har ock-så lämnat värdefulla bidrag till olika behjärtansvärda ändamål.
Vi i Verdandi är tacksamma och glada för att vi har vår damklubb.

General Konvent 2010
Sommaren 2010 stod RT Verdandi som värd för Tempel Riddare Ordens General Konvent i Sundsvall.
Det var en stor utmaning för Mästare Rådet och bröderna.
Konventet med 600 deltagare, ägde rum på Hotell Södra Berget och genomfördes på ett värdigt och förtjänstfullt sätt.

Nya lokaler 2011
Templet har sedan början på 1900-talet hyrt lokaler för sin verksamhet av Sundsvalls Good Templars Byggnads AB på Köpmangatan 9 i Sundsvall. Lokalerna renoverades och byggdes om 1975.
Under sommaren 2011 passerades en viktig milstolpe i Templets historia, då Godtemplarhuset på Köpmangatan såldes då till Sundsvalls kommun, för att införlivas med teaterkvarteren.  Templets verksamhet flyttades då till Byggnadsbolagets fastighet Vivansborg i Timrå. Uppoffrande bröder ägnade en stor del av sommaren till att överföra inventarier och arbetsmaterial till Vivansborg. Hantverkare har färdigställt en ny vacker och ändamålsenlig Tempelsal med tillhörande klubbrum i fastigheten.
Mästare Rådets förhoppning är att bröderna ska trivas i de nya lokalerna och att de kommer att inspirera till ett ökat mötesdeltagande och till flera nya medlemmar.

Avslutande ord
Vid jubiléet den 8 oktober 2011 kunde deltagarna blicka tillbaka på 120 års aktivt tempelarbete i Sundsvall.
Tempel har arbetat i både mot- och medvind, men jag är övertygad om att det arbete som utförts i Verdandi, har varit till stort gagn för både nykterhetsrörelsen i stort, för de enskilda medlemmarna i Templet och för vår kommun.
Tiderna har förändrats sedan Templet grundades.  Samhället har förändrats. Människornas inställning till föreningsarbete och till deras syn på helnykterhet har förändrats.
Det är inte längre attraktivt att vara helnykterist och att binda upp sig för ett livslångt helnyktert leverne.