Historik för Riddare Tempelt Fidelitas

Tiden 1927 till 1948

I Åmål och Säffle fanns i mitten av 1920-talet några medlemmar i Tempel Riddare Orden, vilka tillhörde ordensavdelningar i Uddevalla, Trollhättan och Karlstad.

Med tanke på de långa avstånden fann de det meningsfullt att träffas på hemorten och den 10 april 1927 startade de en underavdelning till Riddare Templet Knape i Uddevalla, en s.k. Utpost. Elva medlemmar instiftade Utposten och de var bosatta i Åmål och Säffle. Till ordförande valdes Axel R. Olsson, som var redaktör och ägare till Provinstidningen Dalsland i Åmål. 
Mötena hölls i en skolsal, som hyrdes i folkskolan, nuvarande Södra Skolan.

Under Axel R. Olssons utmärkta ledning och med C. G. Lindmarks som sekreterare utvecklades brödraskaran i Utposten för Åmål och Säffle mycket väl. Nya medlemmar anslöt sig och sammankomster hölls växelvis i Åmål och Säffle. De elva, som startade Utposten blev efterhand många fler och år 1948 var man redo att bilda en egen självständig ordensavdelning. Axel R. Olsson, som var en framstående talare och god debattör, ledde Utpostens verksamhet under 21 år.

Templet Fidelitas stiftas

Den nya självständiga ordensavdelningen, som instiftades i Åmål den 3 oktober 1948, fick namnet Fidelitas. Medlemsantalet hade nu växt från 11, när Utposten bildades, till 63 som stiftade Fidelitas. I Templet Fidelitas av Tempel Riddare Orden valdes Oskar Nilsson till Mästare (=ordförande) och det ämbetet skötte han i 20 år. Sammankomsterna hölls i lokaler, som hyrdes av Metodistkyrkan. Nya medlemmar kom förutom från Åmål och Säffle även från Bengtsfors och Mellerud.

Den egna lokalen

Lokalfrågan var ett mycket hett diskussionsämne under 1950-talet. Många uppslag undersöktes innan man 1956 inköpte en liten äldre fastighet i hörnet av Drottninggatan och Torvaldsgatan. Planeringen för ett bygge skedde under de följande åren och 1963 stod den nybyggda fastigheten klar att tas i bruk. Förutom lokaler för Fidelitas verksamhet innehåller fastigheten 12 hyreslägenheter. Fastigheten har ett centralt och bra läge och innehåller mycket väl lämpade lokaler för verksamheten.

Svensk-norska träffar

Vid två tillfällen har Fidelitas ordnat svensk-norska träffar. Den första var i Åmål den 23 maj 1976 med besök vid gudstjänsten i Åmåls kyrka och sammankomst med tal och underhållning på Kungsberget. Det andra tillfället skedde på Baldersnäs den 23 maj 1993 med 300 deltagare ochmånga andra intresserade.

Stipendier

Med början vid vårt 40-års jubileum 1988 har det vissa år utdelats stipendium. De har tilldelats personer, som utfört ett förtjänstfullt ideellt arbete främst bland ungdom för att ge dessa en meningsfull fritid i drogfri miljö.

Syfte

Ett medlemskap i Fidelitas och därmed Tempel Riddare Orden förutsätter ett avståndstagande till bruk av alkohol och andra droger men bygger också på kristna värderingar och kristen livssyn.

Genom att söka kunskap om egna förutsättningar skapas den grund från vilken vi kan bygga upp vår inre människa. Verksamheten i Fidelitas syftar också till att vara berikande och till glädje även för medlemmens närmaste. Utflykter och andra gemensamma aktiviteter, som damer eller hela familjer kan deltaga i ordnas flera gånger under ett verksamhetsår.